Lokale

Tiltak i skada eng- og beiteareal

Mange stader står graset høgt etter dei vanskelege forholda for innhausting. Timoteirik eng kan få kvila i ro til neste vår sjølv om graset no er både 20 og 30 cm høgt.

Les mer ›

Leige av haustbeite til lam

Leige av eng som haustbeite til lam kan vere ein vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Rett forvaltning og bruk av plantenæringstoff

Vi har eit felles ansvar for å ta vare på og utnytta plantenæringstoffa på gardsnivå. Dette er særs viktig med omsyn til klima og miljø, men også med omsyn til økonomi.

Les mer ›

Fosfornivå i jord etter balansert gjødsling

Resultatet etter NLR Rogaland sin analyse av tal frå jordprøvar frå 1990 til 2016 indikerer ein trend i rett retning. Det var signifikant negativ utvikling for P-Al.

Les mer ›

Lokal forskrift; avgrensa spredeperiode

NLR Rogaland har sendt uttale på Jæren vannområde sitt forslag til innstramminger i regelverk for spredetidspunkt for husdyrgjødsel.

Les mer ›

Gjødslingsplan 2018

Gjødslingsplan er eit nyttig verktøy for optimal gjødsling med tanke på utnytting av næringsstoff i høve til avling og miljø. Vi gir hjelp til å få på plass gjødslingsplan for kommande sesong.

Les mer ›

Grasnøkkel

Å setje namn på grasartane i beite kan væra utfordrande der ein ikkje har blomsterstanden. "Grasnøkkel" er eit forsøk på å hjelpe til med namnsetting av gras på bladstadie.

Les mer ›

Sluttfôring av lam på håbeite

Det nærmar seg september, og dermed eit av året sine høgdepunkt for mange: smalen kjem attende frå heia.

Les mer ›

Kvalitetsutviklingen fram mot 1. slått 2017

De prøvene vi har tatt før 1. slått viser at FEm-konsentrasjonen holdt seg rimelig godt selv om høstingen ble utsatt. Mellom regnperiodene har det tross alt blitt høstet inn store mengder gras.

Les mer ›

Produksjonsfag og økonomi bør knytast sterkare saman i rådgivinga

Prosjektet «Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon» er avslutta, og resultata viser at produksjonsfag og økonomi bør knytast sterkare saman i rådgivinga.

Les mer ›

Stopp i vekstrytmen hos lam

Flere bønder i Rogaland opplever at tilveksten stagnerer hos lam på hjemmebeite ved utgangen av juli, uten entydige og gode forklaringer på hvorfor dette skjer.

Les mer ›

Rotlausveka

Gamle høymoleplanter har fram til starten/midten av juni brukt energi på å lage frøstenglar. Opplagsnæringa i rota er då på det lågaste, og høymola er på det lettaste å luke.

Les mer ›

Overgjødsling av beite

Ein praktisk plan kan vera å ha tilgjengeleg om lag 1 kg N/daa/veke i beitetida, og overgjødsle med N-gjødsel tilsvarande KAN-27 med om lag 20 kg/daa kvar 5. veke.

Les mer ›

Plantevern i attlegg

Tromling før og etter såing er anbefalt for jamnt sådjup og såbed. Grunn såing (1-2 cm) av grasfrøet vil sikra jamn oppspiring og ha effekt mot ugras.

Les mer ›

Melkeproduksjon på beite

Beiting er en rimelig måte å høste norske og lokale proteiner på. Beitende kyr er også et kjærkommet innslag i landskapet for mange, samtidig er dyrevelferden på beite ofte regnet som god.

Les mer ›

Ulike tiltak i engdyrkinga våren 2017

Tiltak i engdyrkinga som må vurderast om våren kan vere val mellom direktesåing og pløying, val av grasartar og gjødslingsstrategiar.

Les mer ›

Vekstsesongen har startet

Den siste tidens nedbør har satt en demper på både plantevekst og opptørking. Dette må vi ta hensyn til når det gjelder operasjoner på jordet.

Les mer ›

Fagsamlingar grovfor 2017. Presentasjon med fagstoff

Fagsamlingane i vinter hadde tema Grovfôr 2017 - auka avling og betre kvalitet. Nærmare 300 personar møtte. Les fagstoffet her.

Les mer ›

Helgjødsel - lokalprodusert NPK

Helgjødsel 18-1-10 er godt tilpassa som grunngjødsling til beite om våren, der ein ikkje nyttar beite som spreieareal for husdyrgjødsel.

Les mer ›

Stell av beiter vinterstid

God agronomi handler blant annet om å gjøre rett ting til rett tid. Svært mye arbeid skal da ofte gjøres samtidig, og speiselt i finværsperioder i våronna.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side