Lokale

Beite til sau og storfe

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Prosjektrapport 2012-2015

Les mer ›

God graskvalitet med fire slåttar av raigras

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

«Begynnande skyting» er eit betre begrep for timotei enn for raigras. For raigras kan teljing av leddknutar vera eit betre mål.

Les mer ›

Isåing/reparasjonssåing i eng med store og små frø

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I såingsåret 2015 var det ikke signifikant forskjell mellom behandlingene etter isåing av flerårig raigras og timotei i god eng.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I 2015 var meiravlinga med isåing 132 kg TS/daa. På dei andre 8 felta i landet var det lite eller ikkje utslag av isåing, sjølv om det isådde raigraset etablerte seg bra dei fleste stadene.

Les mer ›

Val av grasartar og grasblandingar

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Tal slåttar og bruk av grasarealet til slått eller beite virkar inn på val av grasartar og blandingar.

Les mer ›

Våtsåing etter kjemisk brakking

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Direktesåing i 2014 med våtsåingsmetode på areal som ikkje var overflatebehandla og på areal som var overflatebehandla med ulike harvetypar har gitt interessante resultat.

Les mer ›

Store grasavlinger - hvordan er kvaliteten

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Flere grasprodusenter melder om rekordstore avlinger til førsteslått, men hvordan er kvaliteten på graset i år?

Les mer ›

Ensileringsmiddel eller ikkje

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med.

Les mer ›

Kobolt og kopar tilført gjennom gjødsling

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Resultat frå to prøvefelt på Jæren og eitt prøvefelt på Haugalandet i 2014 har vist eit auka innhald av kobolt i beitegras som er gjødsla med Helgjødsel tilsett kopar og kobolt.

Les mer ›

Det enkle er ofte det beste

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i eng 2015

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I år har det vore mange og kjølige dagar, og graset har i alle fall ikkje vore tørkestressa. Dette har gjort at graskvaliteten har halde seg høg fram mot første slått.

Les mer ›

Hundegras og/eller fleirårig raigras til hyppig hausting

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I eit treårig felt skal ein sjå på avlingspotensialet til hundegras i forhold til fleirårig raigras.

Les mer ›

Lovande timotei- og raigrassortar i frøblandingar

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Registrering av avling i første engår (2014) synte ikkje sikre avlingsforskjellar mellom sortsblandingane av timotei og raigras.

Les mer ›

Prøving av nye timoteisortar i reinbestand på Jæren

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Jamn og fin oppspiring av alle sådde timoteisortar hausten i 2013, men det er for tidleg å konkludere etter første års eng.

Les mer ›

Frøblandingar til eng for sauebeiting i kombinasjon med slått

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I regi av Bioforsk blir det sett på korleis ulike frøblandingar til eng eignar seg til sauebeiting og to slåttar når det gjeld avling, kvalitet og varigheit. Her er resultat frå 2013 og 2014.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i gras på Jæren i 2014

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ved same tidspunkt har fleirårig raigras ein høgare kvalitet enn timotei. Blanding av fleirårig raigras held fôrkvaliteten betre enn timoteidominert eng.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i haustbeite til storfe og sau på fulldyrka jord

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Samanlikning av gjødsla og ugjødsla beitegras etter 2. slått av blandingseng gav i 2014 liten skilnad i protein og næringsinnhald.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Resultat frå 2013 viser inga avlingsauke med vedlikehaldssåing, men i 2014 var det 145 kg/TS/daa i avlingsauke på Jæren. På dei 7 andre felta i landet var det lite eller ikkje utslag av isåing.

Les mer ›

Stankelbein

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Myrstankelbein kan enkelte vårar og forsomrar gjera lokalt stor skade i eng og beite hjå oss. Mest kvart år får vi inn melding om at stankelbein har øydelagt større eller mindre deler av eng og beite.

Les mer ›

Eitt- og to-årig raigras. Praktisk bruk.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I den vanskelege vekstsesongen 2013 vart det nytta mykje eitt- og to-årig raigras. Stort sett fungerte dette bra, og ein fekk god avling i sum for året.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.