Lokale

Gjødslingsplan - dyrt å ikkje ha i orden

26.04.2019

Gjødslingsplanen, eit dokument som har stor betydning for din gard. I denne artikkelen tek me ein kikk på kvifor me i Norsk Landbruksrådgiving oppmoda deg til å ha ein slik plan.

Les mer ›

Helgjødsel til eng og beite

10.01.2018

Helgjødel har vore på marknaden i mange år, og er godt innarbeida som eit bra alternativ som mineralgjødsel til beite og eng.

Les mer ›

Kulturbeiter - avlingsvariasjon

06.01.2018 (Oppdatert: 09.01.2018)

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Les mer ›

Overgjødsling av beite

09.06.2017

Ein praktisk plan kan vera å ha tilgjengeleg om lag 1 kg N/daa/veke i beitetida, og overgjødsle med N-gjødsel tilsvarande KAN-27 med om lag 20 kg/daa kvar 5. veke.

Les mer ›

Fôrkvalitet og gjødsling

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Kjemiske analyser av fôret kan gi oss verdfull informasjon om næringsverdien i fôret, men det kan også brukes til å evaluere hvordan plantenes næringstilgang har vært.

Les mer ›

Beite til sau og storfe 2012-2015

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Les mer ›

Beite til sau og storfe

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Prosjektrapport 2012-2015

Les mer ›

Gjødsling til eng

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Bruk av storfegjødsel om våren vil i mange tilfelle sikra god forsyning av både fosfor og kalium.

Les mer ›

Kalking og forsuring

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Optimal pH i landbruksjord til produksjon av gras og potet bør liggja i området pH 5,6-6.0. Mange grønsaker, kløver og bygg trivest dårleg ved pH under 6.

Les mer ›

Fagsamlingar grovfor 2016. Presentasjon

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Tema for fagsamlingar grovfôr i vinter var samanheng mellom gjødsling og næringsinnhald i graset og kvalitet på fôret - gevinst ved god planlegging av næringsstoffa på garden. Les presentasjonen her.

Les mer ›

Gjødsling av kulturbeite

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Kulturbeitene i Rogaland omfattar vel 400000 daa, og representerer mykje fôr ved rett gjødsling og stell (4-500 fem/daa).

Les mer ›

Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i haustbeite på fulldyrka jord

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Samanlikning av gjødsla og ugjødsla beitegras etter 2. slått av 1. og 2. års god blandingseng på god jord har gitt liten skilnad i protein og næringsinnhald.

Les mer ›

Husdyrgjødsel – prøvetaking og verdi

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I høve til pris på innkjøpt mineralgjødsel representerer i grove trekk eitt tonn blautgjødsel storfe om lag kr. 100,-.

Les mer ›

Fagsamlingar grovfor 2016

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I samarbeid med lokale bondelag inviterer vi til fagsamlingar i vinter.

Les mer ›

Verdien av jord- og fôranalyser

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I henhold til forskrift om gjødslingsplanlegging skal det tas representative jordprøver hvert 4.-8. år på all jord som garden disponerer.

Les mer ›

Optimal utnytting av plantenæringsstoff

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Det har i dei siste åra skjedd mykje bra med omsyn til rett bruk av plantenæringsstoff. Vi har fått betre utstyr for spreiing av husdyrgjødsel og mineralgjødsel.

Les mer ›

Vedlikehaldskalking - aktuelt etter slått

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Det er grunn til å minna om at kalking og vedlikehaldskalking er viktig å ta på alvor.

Les mer ›

Optimal bruk av næringsstoff

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vi må verta flinkare til å ikkje kjøpa inn fosfor frå mineralgjødsel som vi ikkje treng.

Les mer ›

Kobolt og kopar tilført gjennom gjødsling

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Resultat frå to prøvefelt på Jæren og eitt prøvefelt på Haugalandet i 2014 har vist eit auka innhald av kobolt i beitegras som er gjødsla med Helgjødsel tilsett kopar og kobolt.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.