Lokale

Isåing/reparasjonssåing i eng med store og små frø

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I såingsåret 2015 var det ikke signifikant forskjell mellom behandlingene etter isåing av flerårig raigras og timotei i god eng.

Les mer ›

Pløy mer

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

Les mer ›

Levande jord 2012-2014

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Skilnadene var ikkje tydelege, men analysar av jord synte i 2012 og 2013 høgare biologisk aktivitet der det vart tilført aerob kompostkultur (Akku). I 2014 vart det ikkje registrert skilnader.

Les mer ›

Rapport prosjekt: Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Målet med prosjektet var å belysa avlingsnivået i eng på gardar der det over fleire år berre er tilført ca. 3 kg fosfor gjennom husdyrgjødsla.

Les mer ›

Tradisjonelle og nye bruksområde

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Helgjødsel er lokalprodusert "mineralgjødsel". Broiler/hønsegjødsel blir tilsatt nitrogen og kalium og pressa i 4 mm langkorna pellets.

Les mer ›

Med topp silokvalitet på dagsorden

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Det kan ofte vera vanskeleg å heilt klart bestemma kva som er topp silokvalitet. Skal ein fortørka graset mykje eller lite? Skal ein bruka ensileringsmiddel eller ikkje?

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Resultatet frå 2013 viste ingen avlingsauke. Det isådde raigraset har etablert seg bra på dei fleste stadene, men utgjer ikkje så stor delt at det gir seg utslag i avling. Felta skal liggja i 3 år.

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

Helgjødsel - Tradisjonelle og nye bruksområde

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Helgjødsel er lokalprodusert «mineralgjødsel» . Broiler/hønsegjødsel blir tilsatt nitrogen og kalium og pressa i 4 mm langkorna pellets.

Les mer ›

Tiltak for redusert klimagassutslepp i grasdyrkinga

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Registrering av avling i to storskala felt på Jæren i 2013 synte ca. 50 kg ts meir på ledd med lufting i høve til ledd utan lufting av jord, men avlingsauken var ikkje sikker.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Trass god etablering av fleirårig raigras med direktesåing i 2013, vart det ikkje registrert avlingsauke.

Les mer ›

Jordprøver - eit nyttig verktøy i plantedyrkinga.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

På bruket til Bente Gro og Brigt Slettebø på Slettebø i Bjerkreim har jordprøver blitt tatt systematisk om lag kvart fjerde år i snart 40 år.

Les mer ›

Reduserte avlinger p.g.a. jordpakking og dårlig jordstruktur ?

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Maskinstørrelsen øker år for år, tilgangen på stort og tungt utstyr er god. Maskinbransjen markedsfører sine store maskiner – de tjener nok og mest på å selge en stor maskin ?

Les mer ›

Våtsåing - en god måte å fornye eng på

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Våtsåing er mest aktuelt ved direktesåing og fornying av grasmark, og passer til flere arter gras og kløver.

Les mer ›

Verdi av å ta egne husdyrgjødselprøver

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Kjemisk innhold i husdyrgjødselvarierer med dyreslag, fôring, strø, vanninnblanding og lagringsmåte. Vi bruker ofte gjennomsnittsverdier for næringsinnhold, men variasjonen kan være stor.

Les mer ›

Kva verdi har husdyrgjødsla ?

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Haugaland Landbruksrådgjeving driv ei formiddlings-ordning for spreie-areal og husdyrgjødsel, og i den samanheng vert det diskutert kva gjødsla er verd og kven som skal betala evt transport.

Les mer ›

Kompostkultur og biologisk mangfald i jord 1

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Her kan du laste ned ymse info om levande jord samt foredraget til Øystein Haugerud frå fagmøte på Jæren 18/1-12 med tema jordliv og husdyrgjødsel.

Les mer ›

Grovfôrskriv 1 - 24 februar 2011

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Grovforskriv med følgende tema:

Les mer ›

Nedfelling av husdyrgjødsel - kostar det meir enn det smakar?

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Danske forsøk viser høge kostnader med nedfelling av husdyrgjødsel.

Les mer ›

Gjødslingsplan, Vegen til eit betre miljø

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Frå 1997 vart det obligatorisk for alle bruk å ha ei årleg gjødslingsplan. På mindre bruk med enkel driftsform kan gjødslingsplana vare i 5 år.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.