Lokale

Isåing/reparasjonssåing i eng med store og små frø

I såingsåret 2015 var det ikke signifikant forskjell mellom behandlingene etter isåing av flerårig raigras og timotei i god eng.

Les mer ›

Pløy mer

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

Les mer ›

Levande jord 2012-2014

Skilnadene var ikkje tydelege, men analysar av jord synte i 2012 og 2013 høgare biologisk aktivitet der det vart tilført aerob kompostkultur (Akku). I 2014 vart det ikkje registrert skilnader.

Les mer ›

Rapport prosjekt: Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Målet med prosjektet var å belysa avlingsnivået i eng på gardar der det over fleire år berre er tilført ca. 3 kg fosfor gjennom husdyrgjødsla.

Les mer ›

Tradisjonelle og nye bruksområde

Helgjødsel er lokalprodusert "mineralgjødsel". Broiler/hønsegjødsel blir tilsatt nitrogen og kalium og pressa i 4 mm langkorna pellets.

Les mer ›

Med topp silokvalitet på dagsorden

Det kan ofte vera vanskeleg å heilt klart bestemma kva som er topp silokvalitet. Skal ein fortørka graset mykje eller lite? Skal ein bruka ensileringsmiddel eller ikkje?

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

Resultatet frå 2013 viste ingen avlingsauke. Det isådde raigraset har etablert seg bra på dei fleste stadene, men utgjer ikkje så stor delt at det gir seg utslag i avling. Felta skal liggja i 3 år.

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

Helgjødsel - Tradisjonelle og nye bruksområde

Helgjødsel er lokalprodusert «mineralgjødsel» . Broiler/hønsegjødsel blir tilsatt nitrogen og kalium og pressa i 4 mm langkorna pellets.

Les mer ›

Tiltak for redusert klimagassutslepp i grasdyrkinga

Registrering av avling i to storskala felt på Jæren i 2013 synte ca. 50 kg ts meir på ledd med lufting i høve til ledd utan lufting av jord, men avlingsauken var ikkje sikker.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

Trass god etablering av fleirårig raigras med direktesåing i 2013, vart det ikkje registrert avlingsauke.

Les mer ›

Jordprøver - eit nyttig verktøy i plantedyrkinga.

På bruket til Bente Gro og Brigt Slettebø på Slettebø i Bjerkreim har jordprøver blitt tatt systematisk om lag kvart fjerde år i snart 40 år.

Les mer ›

Reduserte avlinger p.g.a. jordpakking og dårlig jordstruktur ?

Maskinstørrelsen øker år for år, tilgangen på stort og tungt utstyr er god. Maskinbransjen markedsfører sine store maskiner – de tjener nok og mest på å selge en stor maskin ?

Les mer ›

Våtsåing - en god måte å fornye eng på

Våtsåing er mest aktuelt ved direktesåing og fornying av grasmark, og passer til flere arter gras og kløver.

Les mer ›

Våtsåing - en god måte å fornye eng på

Våtsåing er mest aktuelt ved direktesåing og fornying av grasmark, og passer til flere arter gras og kløver.

Les mer ›

Verdi av å ta egne husdyrgjødselprøver

Kjemisk innhold i husdyrgjødselvarierer med dyreslag, fôring, strø, vanninnblanding og lagringsmåte. Vi bruker ofte gjennomsnittsverdier for næringsinnhold, men variasjonen kan være stor.

Les mer ›

Verdi av å ta egne husdyrgjødselprøver

Kjemisk innhold i husdyrgjødselvarierer med dyreslag, fôring, strø, vanninnblanding og lagringsmåte. Vi bruker ofte gjennomsnittsverdier for næringsinnhold, men variasjonen kan være stor.

Les mer ›

Kva verdi har husdyrgjødsla ?

Haugaland Landbruksrådgjeving driv ei formiddlings-ordning for spreie-areal og husdyrgjødsel, og i den samanheng vert det diskutert kva gjødsla er verd og kven som skal betala evt transport.

Les mer ›

Kompostkultur og biologisk mangfald i jord 1

Her kan du laste ned ymse info om levande jord samt foredraget til Øystein Haugerud frå fagmøte på Jæren 18/1-12 med tema jordliv og husdyrgjødsel.

Les mer ›

Kompostkultur og biologisk mangfald i jord 1

Her kan du laste ned ymse info om levande jord samt foredraget til Øystein Haugerud frå fagmøte på Jæren 18/1-12 med tema jordliv og husdyrgjødsel.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side