Lokale

Kalking og forsuring

Optimal pH i landbruksjord til produksjon av gras og potet bør liggja i området pH 5,6-6.0. Mange grønsaker, kløver og bygg trivest dårleg ved pH under 6.

Les mer ›

Rapport: Nitrat i plantesaft og Nitrat-N i jord

Sammenligning av egne målinger i felt med laboratorie-analyser. Deltakende enheter er Rogaland, Agder, Viken, SørØst, Oppland og Nord-Trøndelag.

Les mer ›

Avslutning i prosjektet FriskSalat 07.12.2015

Takk til alle som har bidratt i prosjektet! Både salatprodusentene, NLR rådgivere, prosjekt teamet ved NIBIO og John Clarkson, Warwick University.

Les mer ›

Tidlege kålvekstar og salat er i rute

Tidleggrønsakene låg framleis i skjul under fiberduk, då gartnarar frå Rogaland og Austlandet gjorde opp status for utvikling av tidlegkålen 5. mai 2015.

Les mer ›

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014.

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

Kålrotprosjektet 2008: Markdag og maskindemonstrasjon

Kålrotprosjektet avsluttet arbeidet med kålflue i 2007, men har fortsatt aktiviteten med andre problemstillinger i 2008. Høyest på dagsorden står ugrasbekjempelse uten Ramrod.

Les mer ›

Kålrotdyrkarane uviklar nye tiltak mot ugras

Kålrotprosjektet " Endra produksjonsmetodar for kålrot - nye tiltak og strategiar for kostnadseffektivt ugrasreinhald 2009-2011" er no kome godt i gang.

Les mer ›

Endra produksjonsmetodar for kålrot. Kostnadseffektivt ugrasreinhald.

Effektive kjemiske middel har stått høgt på dyrkarane si ønskeliste etter at Ramrod gjekk ut. Kjemisk ugraskamp er svært kostnadseffektivt når det er tilgang til sikre middel.

Les mer ›

Rapport etter forsøksfelter i Skas-Heigre vassdraget 2010

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har gjennomført forsøk med ulike fosforgjødslinger på jord med høye P-AL-tall i forbindelse med fosforprosjektet ”Frivillige tiltak i landbruket i Skas-Heigre området” som ble satt i gang i 2010. Forsøksprosjektet er delvis støttet av midler fra Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen. Det ble anlagt henholdsvis to forsøksfelt i gras og potet og ett i korn. Dette var første forsøksåret, og forsøkene skal etter planen ligge i 3 år totalt. Det er nødvendig for å få sikrere resultater. I rapporten gjennomgår vi her forsøksresultatene i de ulike kulturene, gras, potet og korn etter første forsøksår. Vi takker Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen, for de tildelte midlene. Uten disse ville det vært umulig å gjennomføre forsøksfeltene. 1.12.2010 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Les mer ›

Rapport etter forsøksfelter i Skas-Heigre vassdraget 2010

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har gjennomført forsøk med ulike fosforgjødslinger på jord med høye P-AL-tall i forbindelse med fosforprosjektet ”Frivillige tiltak i landbruket i Skas-Heigre området” som ble satt i gang i 2010. Forsøksprosjektet er delvis støttet av midler fra Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen. Det ble anlagt henholdsvis to forsøksfelt i gras og potet og ett i korn. Dette var første forsøksåret, og forsøkene skal etter planen ligge i 3 år totalt. Det er nødvendig for å få sikrere resultater. I rapporten gjennomgår vi her forsøksresultatene i de ulike kulturene, gras, potet og korn etter første forsøksår. Vi takker Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen, for de tildelte midlene. Uten disse ville det vært umulig å gjennomføre forsøksfeltene. 1.12.2010 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Les mer ›