Lokale

Fagdag om bruk av utmark og kystlynghei

I forkant av Norsk Villsaulag sitt årsmøte på Karmøy var det 3.juni ein fagdag som løfta fram ulike sider ved å ta i bruk utmarka igjen.

Les mer ›

Beite til sau og storfe

Prosjektrapport 2012-2015

Les mer ›

Kydlestuvar i Rogaland

Frå fagdag arrangert av NLR Rogaland om kydlestuvar; restaurering og skjøtsel.

Les mer ›

Noen erfaringer ved bruk av tistelhakke.

Vi har fått spørsmål om rett bruk av bruk av tistelhakka. Noen av spørsmåla vil vi svare på her. Du kan og lese om tistelforsøket vi utførte. Vi bekjempa tistler med MCPA og hakke.

Les mer ›

Beitetrykk i kystlynghei

Bruken av lyngmark og utmark har igjen auka etter mange år med lite beiting. Kva er passe beitepress på lyngmark?

Les mer ›

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde.

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.

Les mer ›

Beitetrykk i kystlynghei.

Rapport utarbeidd av tre NLR-einingar i Rogaland.

Les mer ›

Lyngheiprosjekt i Dalane 2006-2013

Gjennom 7 år har NLR Dalane gjort registreringar på lyngheiområde som er beita med varierande beitetrykk eller som ikkje er beita.

Les mer ›

Skjøtsel av verdfulle kulturlandskap i Rogaland

Skjøtselstiltak og støtteordningar for å sikre langsiktig skjøtsel av verdfulle kulturlandskap med spesielt store biologiske verdiar.

Les mer ›

Skjøtsel av verdfulle kulturlandskap i Rogaland

Skjøtselstiltak og støtteordningar for å sikre langsiktig skjøtsel av verdfulle kulturlandskap med spesielt store biologiske verdiar.

Les mer ›

Hagerømlingar - ny brosjyre fra Fylkesmannen i Rogaland

Miljøavdelinga ved Fylkesmannen i Rogaland har gitt ut ei informasjons-brosjyre "Hagerømlingar". Denne tar for seg ein del framande artar som truar biologisk mangfald.

Les mer ›

Lyngbrenning og NM i Lyngbrenning

I 2-3000 år har bøndene langs kysten drevet med lyngbrenning for å få bedre beiter og vinterfor. Metoden har vært lite brukt etter 2. verdenskrig. Interessen for brenning er nå på vei tilbake.

Les mer ›

Biologisk kartlegging på Haugalandet

Rapport fra kartlegging av biologisk mangfald i utvalde område i Karmøy, Tysvær, Bokn og Haugesund, er no ferdig.

Les mer ›

Rydding av Einer

Mye einer gir dårligere beiter og mindre arealtilskudd. Derfor bør du fjerne buskene.

Les mer ›