Lokale

Endelig - store grasavlinger med god kvalitet

Etter flere sesonger med problemer med overvintring av eng og ulagelig vær under innhøsting, klaffet alt denne vekstsesongen.

Les mer ›

Med topp silokvalitet på dagsorden

Det kan ofte vera vanskeleg å heilt klart bestemma kva som er topp silokvalitet. Skal ein fortørka graset mykje eller lite? Skal ein bruka ensileringsmiddel eller ikkje?

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

Resultatet frå 2013 viste ingen avlingsauke. Det isådde raigraset har etablert seg bra på dei fleste stadene, men utgjer ikkje så stor delt at det gir seg utslag i avling. Felta skal liggja i 3 år.

Les mer ›

Fresing, harving og pløying mot høymole

Fresing, harving, og pløying er oppskrifta i Hogganvik Landsby for å ta knekken på alle gamle høymoleplanter i grasproduksjonen.

Les mer ›

Attlegg med direktesåing om hausten

Brakking etter andre slått har gitt vellukka grasattlegg med direktesåing i slutten av august.

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

Helgjødsel - Tradisjonelle og nye bruksområde

Helgjødsel er lokalprodusert «mineralgjødsel» . Broiler/hønsegjødsel blir tilsatt nitrogen og kalium og pressa i 4 mm langkorna pellets.

Les mer ›

Tiltak for redusert klimagassutslepp i grasdyrkinga

Registrering av avling i to storskala felt på Jæren i 2013 synte ca. 50 kg ts meir på ledd med lufting i høve til ledd utan lufting av jord, men avlingsauken var ikkje sikker.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

Trass god etablering av fleirårig raigras med direktesåing i 2013, vart det ikkje registrert avlingsauke.

Les mer ›

Silopressaft - lagringsmåtar og handtering

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

Les mer ›

Frå fagmøte om grovforavlingar og isåing 2013 på Jæren

Tidleg såing i glissen eng er med og sikrar eit godt resultat. På fagmøtet om grasavlingar og isåing var det gode tilbakemeldingar på isåing i eng og bruk av eitt- og toårig raigras.

Les mer ›

Vinterlagring av traktorsprøyta

Vinterlagring av traktorsprøyte.

Les mer ›

Studietur til Danmark 5.-7. september 2013

Jæren vannområde/ frivillige tiltak i landbruket

Les mer ›

Jordprøver - eit nyttig verktøy i plantedyrkinga.

På bruket til Bente Gro og Brigt Slettebø på Slettebø i Bjerkreim har jordprøver blitt tatt systematisk om lag kvart fjerde år i snart 40 år.

Les mer ›

Krav for å utføre "varmt" arbeid

Litt om kva regelverket seier om såkalla "varmt arbeid" på gårdsbruk

Les mer ›

Dyrkingsmanual for høy til hest

Produksjon av høy til hest skiller seg fra produksjon av grovfôr til drøvtyggere på fleire måtar. Vi har laga ein dyrkingsmal for produksjon av høy til hest.

Les mer ›

Mer sukker med ensileringsmiddel i plansilo

Rett bruk av GrasAAT Pluss til plansilo gav økt innhold av sukker i surfôret. Det ble også registrert redusert innhold av etanol og ammoniakk.

Les mer ›

Reduserte avlinger p.g.a. jordpakking og dårlig jordstruktur ?

Maskinstørrelsen øker år for år, tilgangen på stort og tungt utstyr er god. Maskinbransjen markedsfører sine store maskiner – de tjener nok og mest på å selge en stor maskin ?

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng

Vedlikehaldssåing av raigras i etablert eng ved bruk av våtsåingsutstyr gav i gjennomsnitt ei meiravling på 150 FEm pr daa i sum for to slåttar. Resultata varierte, men er likevel interessante.

Les mer ›

Våtsåing - en god måte å fornye eng på

Våtsåing er mest aktuelt ved direktesåing og fornying av grasmark, og passer til flere arter gras og kløver.

Les mer ›