Lokale

Endelig - store grasavlinger med god kvalitet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Etter flere sesonger med problemer med overvintring av eng og ulagelig vær under innhøsting, klaffet alt denne vekstsesongen.

Les mer ›

Med topp silokvalitet på dagsorden

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Det kan ofte vera vanskeleg å heilt klart bestemma kva som er topp silokvalitet. Skal ein fortørka graset mykje eller lite? Skal ein bruka ensileringsmiddel eller ikkje?

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Resultatet frå 2013 viste ingen avlingsauke. Det isådde raigraset har etablert seg bra på dei fleste stadene, men utgjer ikkje så stor delt at det gir seg utslag i avling. Felta skal liggja i 3 år.

Les mer ›

Fresing, harving og pløying mot høymole

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Fresing, harving, og pløying er oppskrifta i Hogganvik Landsby for å ta knekken på alle gamle høymoleplanter i grasproduksjonen.

Les mer ›

Attlegg med direktesåing om hausten

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Brakking etter andre slått har gitt vellukka grasattlegg med direktesåing i slutten av august.

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

Helgjødsel - Tradisjonelle og nye bruksområde

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Helgjødsel er lokalprodusert «mineralgjødsel» . Broiler/hønsegjødsel blir tilsatt nitrogen og kalium og pressa i 4 mm langkorna pellets.

Les mer ›

Tiltak for redusert klimagassutslepp i grasdyrkinga

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Registrering av avling i to storskala felt på Jæren i 2013 synte ca. 50 kg ts meir på ledd med lufting i høve til ledd utan lufting av jord, men avlingsauken var ikkje sikker.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Trass god etablering av fleirårig raigras med direktesåing i 2013, vart det ikkje registrert avlingsauke.

Les mer ›

Silopressaft - lagringsmåtar og handtering

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

Les mer ›

Frå fagmøte om grovforavlingar og isåing 2013 på Jæren

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Tidleg såing i glissen eng er med og sikrar eit godt resultat. På fagmøtet om grasavlingar og isåing var det gode tilbakemeldingar på isåing i eng og bruk av eitt- og toårig raigras.

Les mer ›

Vinterlagring av traktorsprøyta

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vinterlagring av traktorsprøyte.

Les mer ›

Studietur til Danmark 5.-7. september 2013

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Jæren vannområde/ frivillige tiltak i landbruket

Les mer ›

Jordprøver - eit nyttig verktøy i plantedyrkinga.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

På bruket til Bente Gro og Brigt Slettebø på Slettebø i Bjerkreim har jordprøver blitt tatt systematisk om lag kvart fjerde år i snart 40 år.

Les mer ›

Krav for å utføre "varmt" arbeid

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Litt om kva regelverket seier om såkalla "varmt arbeid" på gårdsbruk

Les mer ›

Dyrkingsmanual for høy til hest

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Produksjon av høy til hest skiller seg fra produksjon av grovfôr til drøvtyggere på fleire måtar. Vi har laga ein dyrkingsmal for produksjon av høy til hest.

Les mer ›

Mer sukker med ensileringsmiddel i plansilo

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Rett bruk av GrasAAT Pluss til plansilo gav økt innhold av sukker i surfôret. Det ble også registrert redusert innhold av etanol og ammoniakk.

Les mer ›

Reduserte avlinger p.g.a. jordpakking og dårlig jordstruktur ?

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Maskinstørrelsen øker år for år, tilgangen på stort og tungt utstyr er god. Maskinbransjen markedsfører sine store maskiner – de tjener nok og mest på å selge en stor maskin ?

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vedlikehaldssåing av raigras i etablert eng ved bruk av våtsåingsutstyr gav i gjennomsnitt ei meiravling på 150 FEm pr daa i sum for to slåttar. Resultata varierte, men er likevel interessante.

Les mer ›

Våtsåing - en god måte å fornye eng på

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Våtsåing er mest aktuelt ved direktesåing og fornying av grasmark, og passer til flere arter gras og kløver.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.