Lokale

Kjenn beitet ditt - del 3 - Korleis legg ein forholda til rette for det høgverdige beitegraset?

13.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Det er forskjell på gras, og det er forskjell på beiter. Korleis kan ein legge forholda til rette for at det høgverdige graset skal vekse og trivast?

Les mer ›

Kjenn beitet ditt - Del 2 - Korleis kjenner ein att dei ulike beitegrasa?

13.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

For å vurdere kvaliteten på eit beite er det nyttig å vite kva gras som veks i beite.

Les mer ›

Kjenn beitet ditt - Del 1 - Kva gras finn me i beitet?

11.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Sauer og kyr er som barna: Kresne i matfatet. For å oppnå god produksjon på beite, er det derfor viktig å tilby dyra eit gras dei liker, som toler å verte beita og som gir høg produksjon.

Les mer ›

Kva lærte me på fagdag om dyrehelse og beitebruk?

08.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Korleis ser eit bra beite ut? Korleis kan ein skilje det gode beitegraset frå det simple? Korleis legg ein til rette for at høgverdig beitegras skal trivast? Treng eg gi mineraltilskudd?

Les mer ›

Dosering med ensileringsmiddel

04.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Ved bruk av syrebaserte ensileringsmiddel er det viktig å ikkje underdosere. Då risikerer ein å gjere meir skade enn om ein ikkje hadde tilsett noko som helst.

Les mer ›

Knereverumpe

28.05.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Frå tid til anna blir vi kalla ut på gardar som slit med liten avling trass bruk av rikelege mengder gjødsel. Svært ofte kjem vi då til ei eng der knereverumpe er dominerande gras.

Les mer ›

Tips til ensilering av gras

22.05.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Målet med ensileringa er å bevare mest mulig av næringsstoffene i fôret. Rask lufttetting og pH senking er det viktigste for å oppnå et godt resultat.

Les mer ›

Vanlege ugras i eng og beite

22.05.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Kampen mot ugraset tar tid. Fleirårig ugras med stort rotsystem må følgast opp med behandling over fleire år. Det er viktig å kjenna ugrasa for å velje gode tiltak.

Les mer ›

Lyssiv og knappsiv

07.05.2018 (Oppdatert: 30.03.2020)

Lyssiv og knappsiv er eit aukande problem i både eng og beite. Les her kva du kan gjere med problemet.

Les mer ›

Tips til beitesesongen

03.05.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Det nærmer seg beiteslipp og mange gleder seg til tomme fjos og synet av beitende dyr. Her kommer noen tips til beitesesongen

Les mer ›

Gjødsling med mineralgjødsel til eng – aktuelt nå.

30.04.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Dei fleste er nå ferdige med utspreiing av husdyrgjødsla til 1. slått. Grasveksten er kome godt i gang. Korleis skal me gjødsle med mineralgjødsel framover?

Les mer ›

Plantevern i hageblåbær

06.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Ugras utgjer den største plantevernmessige ufordringa i hageblåbær. Det er viktig å får bort fleirårige ugras før etablering av feltet.

Les mer ›

Tynt fagleg grunnlag for gjødselreglar

13.04.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har sendt over forslag til revidert forskrift om gjødselvare av organisk opphav til departementet. Dette skaper uro i landbruket.

Les mer ›

Vatning i hageblåbær

05.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Blåbærbusken har eit grunt rotnett som er svært utsett for tørke. Jamn og rett tilførsle av vatn er difor avgjerande for optimal vekst.

Les mer ›

Suksesskriterium ved isåing i eng

05.04.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Vinteren er i ferd med å sleppe taket, og mange vurderer nå om ein skal så i ekstra frø på halvsvake areal. For å lukkast med isåinga, er det viktig å ha kontroll på suksesskriteria.

Les mer ›

Helikopterkalking på brattlendte beite

03.04.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Vegbyggjing på mange innmarksbeite dei seinare åra har gjort det lettare å få spreidd kalk med maskinelt utstyr.

Les mer ›

Bladsymptom på næringsmangel i hageblåbær

05.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Hageblåbær har eit grunt rotnett med røter utan rothår. For å få optimal vekst og utvikling, er det viktig å ha kontroll med tilførsla av plantenæring.

Les mer ›

Gjødsling til Hageblåbær

05.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Blåbær vert dyrka på to klart ulike jordarter: 1) Organisk jord; og 2) Mineraljord. Organisk jord frigjer meir nitrogen (N) og held betre på vatn enn dei fleste mineraljordarter.

Les mer ›

Hageblåbær. Forming og klipping

05.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Mars er det tid for klipping av blåbærbuskane. Svulmande blomeknoppar, faste og friske inni viser at vinteren ikkje har vore for hard.

Les mer ›

Val av sort

05.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Det er avla fram mange ulike sortar av hageblåbær, som varierer i bærstorleik, tidlegheit og kvalitet. Ulike sortar har ulik vekseform og er ulike i vitalitet og utvikling.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.