Byggeperioden

20.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019)

Byggeperioden er den mest hektiske og spennende perioden i et utbyggings-prosjekt. Det du har drømt om lenge begynner å ta form, og du kan se klart for deg hvordan det skal bli. Men vet du alt som er viktig for deg som byggherre å vite?

Melkefjøs på Jæren under bygging. Foto: Joacim Laurendz

Etter avholdt oppstartsmøte med alle entreprenører øker aktiviteten på byggeplassen. Hvilke krav er det til deg som byggherre? Er du klar for å møte erfarne entreprenører som kommer med krav om tilleggsregninger, endringsmeldinger og andre spørsmål? Og HMS i byggeprosjekter, hvordan ivaretar man det på en god måte?

Byggherreforskriften

Dette er en forskrift som gjelder for enhver person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. Som næringsdrivende er du som bonde underlagt denne forskriften hvis det foregår denne typen arbeid på din eiendom. Alle bønder som skal i gang med et byggeprosjekt må vite dette.

  1. Oppstartsmøte

På oppstartsmøtet deltar byggherre (bonden), alle engasjerte entreprenører, SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)-koordinator, byggeleder, og eventuelt en representant fra banken. Her gjennomgås alle tegninger og man diskuterer løsninger og utfordringer som kan oppstå i byggetiden. Byggelederen legger frem forslag til fremdriftsplan, og denne skal være godkjent av alle aktører før møtet er ferdig. SHA-koordinatoren tar en gjennomgang av SHA-planen.

Etter møtet skriver byggeleder et møtereferat som sendes alle deltagere sammen med avtalt fremdriftsplan.

  1. Mannskapsliste

På alle anleggsplasser er det krav om en elektronisk manskapsliste. Denne listen skal inneholde informasjon om hvilke foretak som har hvilke ansatte inne på anleggsplassen.
Listen skal alltid være tilgjengelig, og kunne vises på oppfordring fra verneombud, arbeidsgiver eller myndigheter. Listen skal oppbevares i seks måneder etter at prosjektet er ferdig.

  1. SHA

SHA-planen er en plan som skal beskrive hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Denne planen er unik for hvert prosjekt da hver arbeidsplass har ulike risikoer og aktører. SHA-planen skal inneholde:

  • Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform
  • Framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted
  • Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse
  • Rutiner for avviksbehandling

NLR har rådgivere som kan være SHA-koordinator, og vi har utarbeidet en SHA-mal som er tilpasset landbruksbygg. SHA-koordinator har ansvar for at det gjennomføres vernerunder. Dette er for å kontrollere at byggeplassen er en sikker arbeidsplass. På slike vernerunder sjekkes for eksempel at de som jobber i høyden har fallsikring. Vernerunder avdekker avvik som registreres og skal rettes opp av ansvarlig person/foretak.

Endringsmeldinger og tilleggsfaktura

I løpet av byggeperioden vil det dukke opp problemstillinger som ikke har blitt avklart i planleggings- og prosjekteringsfasen. Ved slike tilfeller er det viktig at endringer som vil påføre byggherre tilleggsregninger blir skriftlig varslet og godkjent før endringen gjøres. På denne måten sikres alle parter, og en unngår misforståelser og uenigheter. Byggherre kan, hvis NS-kontrakter er benyttet, nekte å betale en tilleggsregning hvis den ikke er varslet og godkjent.

Byggeleder

En byggeleder er en person du engasjerer til å være din støttespiller i byggeprosjektet. En byggeleder vil ikke ta over ansvaret du som byggherre er pålagt i forskriften, men han vil kunne hjelpe deg å etterkomme det. Vedkommende vil være din representant, og vil følge opp byggemøter, endringsmeldinger, tilleggsregninger, framdrift og kvalitet på utført arbeid.

Byggemøter avholdes hver andre eller tredje uke, eventuelt ved behov. På disse møtene ser vi på utført arbeid i forhold til framdriftsplan, og diskuterer eventuelle problemstillinger som har oppstått underveis. Man kan og gjerne ta en runde rundt å se på prosjektet sammen. Byggeleder kaller inn til, leder, og skriver og sender referat fra møtene.

 

Gikk galt:  Her er ikke tegningene fulgt, og spaltene over pumpekummen for kanalomrøringen ble liggende oppå veggene. De var prosjektert å flukte med toppen av veggen. Upraktisk for dyr som skal ut/inn av fjøset. Feilen kunne ha blitt avdekket av en uavhengig byggeleder før det var for seint. Foto: Joacim Laurendz

 

Mange bønder er selv byggeleder, og mange av disse klarer det helt fint. Likevel kan det kan være vanskelig hvis en entreprenør kommer med en endring som fører til ekstra kostnader. Hva har han rett til å kreve, hva kan du si nei til, eller hva må du godta? Slike spørsmål kan det være greit å lufte med en uavhengig byggeleder.

 

Selv om en utbygging på gården er veldig kjekt og spennende, er det viktig å huske at det ikke må ta fokus vekk fra den drifta som går parallelt. Eksisterende fjøs trengs å stelles, det er våronn, slått eller høstonn, og familien vil på sommerferie.

 

Og husk, som bonde er du selvstendig næringsdrivende. Ikke supermann.

 

 

NLR Rogaland stiller opp som byggeleder og SHA-koordinator i ditt prosjekt om du ønsker det. Vi er på bondens lag.

 

 

TA KONTAKT MED BYGNINGSRÅDGIVEREN

Joacim Laurendz

E-post: joacim@nlr.no

Telefon: 908 91 427

 

 

De andre artiklene i serien kan du lese her:

Del 1 - Planlegging av storfefjøs

Del 2 - Prosjektering, kontrahering og kontrakter

Del 4 - Ferdigstilling, overdragelse og oppstartsfaseFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.