Bakgrunn for forsøket

Bønneproduksjonen har i dag kun mulighet for bruk av ugrasmidlet Basagran SG. Middelet er relativt smalspektret og har dårlig virkning på flere betydningsfulle ugrasarter.

Radrensing er et alternativ i bønner, men det også behov for å ha tilgjengelig kjemi, spesielt et jordherbicid.

Ugrasmidlet Fenix er tilgjengelig, men det er risikabelt å benytte om det er kjølig. For bønner vil det si under 10-11 ºC. Vi har tidligere (i 2011) fått store skader på kulturen ved bruk av Fenix, slik at midlet ikke lenger ble ansett som et tiltak vi kunne sikkert benytte oss av. Vi lærte at det er spesielt under kjølige forhold og i en nedvaskingssituasjon at risikoen er størst for slike skader.

I 2011 hadde vi 10 døgn fra 20. mai der jordtemperaturen i 10 cm sjiktet lå fra 11 ºC og opp mot 12 ºC i slutten av perioden. I 1 cm sjiktet var temperaturen ca 0,7 ºC høyere. I den samme 10 døgns perioden kom det ca 70 millimeter nedbør, men en episode på allerede våt jord med 27 millimeter.
Derfor ble det behov for å se om det lot seg teste om nedvasking av Boxer og Centium under kjølige eller varmere forhold kunne fremprovosere skader på bønnene – eller om det ville gå uten skader. Dette for å kunne anbefale en slik bruk om vi fikk disse ugrasmidlene på minor use.

Forsøket ble planlagt og gjennomført som potteforsøk på kjølelageret hos Skalleberg gartneri i Stokke i 2020. Vi brukte jord fra et uteareal i Stokke som skulle være tilnærmet lik jordtype som til bønneproduksjon. Jorda viste seg å være i tetteste laget. Det er også mulig temperaturen var litt for lav, selv om det var i få døgn. Vi repeterte forsøket i sin helhet på kjølelageret på Gjennestad Gartnerskole, og der feilberegnet vi nok temperatur effekten på rundt 7 ºC – selv over få dager med 7 ºC ble det nok for tøft for frøene.

Metode

Potteforsøket ble utført i 20 cm potter. Bønnesorten `Jogger` ble sådd i 3 cm dybde. Det ble gjødslet med NPK 12-4-18 micro tilpasset pottestørrelsen. Det ble sprøytet ca 3 døgn før oppspiring med to ulike jordherbicider. Nedvaskingsregimet var 30 millimeter i 2020 og 6,5 millimeter i 2021. (6,5 millimeter er nok når intensiteten er høy). Brukt ulike temperaturregimer – der kald side ble planlagt til ca 10 ºC, varm side ca 18 ºC og deretter lagt på ca 15 ºC. Temperaturloggere. Det ble utført 6 behandlinger på 4 gjentak.

De ulike behandlingene:

  1. Kald, ubehandlet
  2. Kald, Boxer
  3. Kald, Centium
  4. Varm, ubehandlet
  5. Varm, Boxer
  6. Varm, Centium

Resultater

Ved første forsøk, i 2020 spirte kun 7 frø på hver behandling (kald og varm) av totalt 240 sådde frø. I 2021 ble det langt bedre spiring – men vi fikk problemer med pottene på kald side. Varm side varierte. Ved registrering 27. april 2021 ble det registrert 70-100 % oppspiring på varm side, mens det på kald side var 0 % oppspiring. Mot slutten ble det bedre på kald side, men ikke slik at vi kunne si noe fornuftig resultatmessig.

Av plantene som spirte så vi ikke skader fra nedvaskingen av Boxer eller Centium. På en annen side er oppspiringen og dermed tallmaterialet for lite og med for stor varians til å konkludere den ene eller den andre veien når en ser varm og kald side samlet.

Det viste seg at det var to parametere, som gav oss for mye feilkilder i de to forsøkene. I 2020 var det nok primært tettheten i jorda, og sett i ettertid muligens også litt lav temperaturvirkning på frøa på kald side. Samtidig reduserte vi nedvaskingsregimet fra 30 millimeter i 2020 til 6,5 millimeter i 2021. I 2021 var det nok temperaturen på kald side som gav spiresvikten. Vi bør nok legge kald side på 11ºC. Det vil si at selv få døgn med 7-9 ºC i jorda er nok til at frøet ikke spirer. Det kan ikke kompenseres med høyere temperatur senere.

20210512 124955
Behandling 4 har fått varm temperatur og er ikke behandlet med plantevernmiddel.
20210512 125001
Behandling 5 har fått varm temperatur og behandling med Boxer.
20210512 124947
Behandling 6 har fått varm temperatur og behandling med Centium.
20210512 124849
Behandling 1 har fått kald temperatur og er ikke behandlet med plantevernmiddel.
20210512 124844
Behandling 2 har fått kald temperatur og behandling med Boxer.
20210512 124903
Behandling 3 har fått kald temperatur og behandling med Centium.