3 A7 A0869
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Grovfôranalyser gir muligheter

Ved hjelp av grovfôranalyser er det mulig å fôre mest mulig optimalt utfra dyrets behov.
NLR Innlandet
Gras roter 5
⋅ Grovfôr

Evna til å vekse i tørr jord

Eit godt utvikla djupt nettverk av røter er viktig for plantar under tørre forhold. Korleis blir vekst og utvikling hos engvekstane påverka av veret, jorda og agronomisk praksis ?
NLR Vest SA
Jordprovetaking Foto Ingvild Melkersen
Medlem
⋅ Gras

Jordanalyser

Det kan være overveldende å se på resultat fra jordanalyser, men her er en liten forklaring i hva jordart, pH og næringsstoffene i en jordanalyse forteller oss.
NLR Nord Norge
Striper med gylle
⋅ Fôrkvalitet og fôring

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Under kan du lese om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.
NLR Vest SA
Ca O behov
Medlem
⋅ Kalking

Koordinatfesta jordprøver og tildelingsfiler

I forbindelse med jordprøvetaking vil me no anbefale å take koordinatfesta jordprøver på større jorder. Før har ein trudd at det er lite variasjon i jorda, men fleire år med koordinatfesting viser at jordtype, pH, fosfor og moldinnhald kan variere mykje på kort avstand. I Agder har me mykje jorder i dalsider og -botnar, med potensielt store variasjonar innad på skiftene.
NLR Agder
Rundballer
Medlem
⋅ Økonomi

Hvordan møte økte gjødselpriser?

Råvareprisene øker, og mineralgjødsla er blitt betydelig dyrere. Da er det ekstra viktig å utnytte gjødsla optimalt. Heldigvis er det agronomiske tiltak som kan bidra positivt på grovfôrøkonomien.
NLR Agder
Lyssiv Foto Annlaug Fludal
Medlem
⋅ Beite

Kva gjer ein med lyssivet?

Lyssiv er eit aukande problem og er nå eit av våre vanlegaste ugras. Kva tiltak skal ein settja inn?
NLR Rogaland
Ku pa beite av Karin Hansen Naerland NLR Agder 2021 03 04 143451
⋅ Beite

Gjødsling av beiter på høsten

Beitene er nå på hell og gir ikke så mye mat som tidligere i vekstsesongen. Beiter som skal overvintre og være klare til vårbeiting neste år bør ikke tynes for hardt utover høsten, men beiting ut september er i utgangspunktet uproblematisk. En siste gjødsling før innvintring kan gi litt mer avling og mer protein.
NLR Agder
Nlr 36456479808
⋅ Grovfôr

Grovfôrsituasjonen i slutten av august

Det har vært en god vekstsesong for gras i år, det fører til tidlig siste slått i gode tørkeforhold. Raigraset ser ut til å gi 4 slåtter. Det nærmer seg vekstavslutning for graset og det er viktig å legge til rette for en god overvintring, så enga kan gi gode avlinger neste år også.
NLR Agder
1 2 3 ... 32