Det har de fleste steder på Agder ikke vært vesentlig nedbør på ca 14 dager. Dette betyr at det er relativt tørt mange steder, og særlig på skrinn sandjord. Finværet ser ikke ut til å ville ta ende, og dette betyr for store deler av geografien en uke til med tørke.

De som ennå ikke har slått 2. slått bør nok få slått nå. Det vil være begrensa vekst utover det som allerede er, og nå er det helt optimale tørkeforhold til denne årstiden å være. Etterveksten på timoteibasert eng vil neppe være noe stort problem. Dersom denne likevel blir for stor er det mulig med ei sein avpussing etter innvintring, eller ei tidlig avpussing på våren.

Mange slo andreslåtten innen ca. 20 juli. Etter den tid er det gått ca 620-655 døgngrader ved hhv Lyngdal, Landvik, og innlandet har også hatt nokså tilsvarende høye dagtemperaturer. Hovedregelen er at det bør gå ca 600-650 døgngrader for å oppnå 0,90 FEm. Med de temperaturene vi har for tida er varmesummen per uke ca 100 grader, og det ser ut til å fortsette neste uke. Dette vil bety at det kan ligge an til slått i slutten av neste uke for noe av det fôret som er slått rundt 25. juli.

Raigrasenger, gjenvekst og eventuelt 4. slått?

Ved en tredjeslått nå i slutten av august vil en ligge an til å få en betydelig ettervekst på raigraset. Blir raigraset lenger enn ca 10 cm, må det slås eller pusses for at det ikke skal gå ut med snømugg på vinteren. Akkurat nå ligger det an til at en ved kysten kan ta en fjerdeslått på slike enger. Riktig gjødslingsnivå vil ligge i størrelsesorden 3-4 kg N. Dette tilsvarer ca 15 kg 25-2-6, 22-2-12 (ev. 22-0-12) eller Opti NS (maks 13-14 kg). På skarp sandjord, fattig på kalium vil man anbefale fullgjødsel. Her risikeres at det meste av kaliumreservene er brukt opp, og at det kan skje ei utvasking ved nedbør utover i perioden. Det kan være aktuelt med Opti NS der man har kaliumholdig jord, og der man har brukt store mengder husdyrgjødsel. Men en skal være oppmerksom på at kalium i husdyrgjødsla kan være tatt opp som såkalt luksusopptak, og dermed at det er lite kalium igjen til neste slått. Er man i tvil kan det være lurt å være på den sikre sida. Forskjellen mellom dyreste og rimeligste gjødslingsalternativ utgjør ca 40 kr. Er det nye enger som skal gi godt til neste år er det også vesentlig å tenke vinteroverlevelse. En sein fjerdeslått og lave kaliumreserver nå før innvintring er en dårlig kombinasjon.

Vi anbefaler ikke å bruke husdyrgjødsel til fjerdeslåtten. Dette er fordi at vi ikke ønsker at husdyrgjødsel skal mineralisere utover høsten slik at nitrogen stimulerer til vekst langt utover høsten når planten helst skal innvintre. Dette vil i praksis gjøre plantene utsatte for vinterskader.

Jordarbeiding nå seint i august

De som har brakka jorda bør slik som situasjonen er nå la det gå minst en uke etter brakking før jordarbeiding for å sikre tilstrekkelig virkning av ugrasbekjempelse. Sjøl lenger inn i landet vil det ligge an til at et seint gjenlegg vil klare seg med de temperaturene vi har nå. Det kritiske nå ser ut vil å være jordfuktigheten. Det vil kunne være kritisk med gjenlegg på tørkeutsatte områder om det ikke kommer nedbør med det første. Hver og en må gjøre en vurdering av dette i forhold til hvor tørt det er i jorda og muligheter for regn. Ved kysten er det mindre kritisk enn innover i landet, for her en litt bedre tid på seg før det blir kritisk seint for spiring. Det vil uansett være lurt å sørge for ei rask jordarbeiding, slik at ikke jordråmen fordamper mer enn nødvendig.

Prioriter kalking nå

Det er optimale forhold for kalking nå. Sett i lys av økte gjødselkostnader er kalking noe av det beste en kan gjøre for å redusere kostnadene. Når vi nå har den tørreste seinsommer/høst på lenge bør det ikke være vanskelig å prioritere kalking. En kan lett gå i gang nå etter sisteslåtten. Anbefalt kalkmengde ligger på 3-400 kg kalk per dekar avhengig av kalktype. Det er et betydelig kalkingspotensiale i vår landsdel, og det er viktig at dette blir tatt tak i. Det kommer neppe på ei stund et mer gunstig tidspunkt enn i disse dager. Vil du ha hjelp til prioritering av jorder, ta kontakt, så tar vi en gjennomgang hvor du bør prioritere kalking.