God etablering gir konkurranse mot ugras

Uansett kva tidspunkt ein etablerer attlegg er det viktig med forhold som gir rask oppspiring. Når grasfrøet får jordkontakt, fuktighet, lys og god temperatur kan grasspirene dekke raskt mot ugras. Grunn såing gir rask oppspiring. Som oftast vil det vera rett å ta omsyn til det frøet som skal såast grunnast. Ei generell tilråding er å så grasfrø på 1 cm djup. Tromling både før og etter såing gir jamn sådjupne og god råmetilgang. Les meir om praktiske og viktige forhold om jordarbeiding, sjå artikkelen Kort forklart: Jordarbeiding.

Attlegg 6kg Bygg 2019 06 05 Noredalen Foto Ane Harestad 4
Med rask oppspiring kan grasspirene dekke raskt mot ugras. Her er det brukt 6 kg/daa bygg som dekkvekst. Foto: Ane Harestad.

Etablering av attlegg vår, sommar og haust

Vårsåing vil ofte kunne vera ein sikker metoden for attlegg. Med jordarbeiding til rett tid vil graset ofte spire raskt og konkurrere godt mot ugraset. Bruk av dekkvekst vil gi meir fôr og kan ha effekt mot spirande høymole og andre ugras.

Såing av attlegg på sommaren er aktuelt viss ein vil ta førsteslått eller vårbeite. Om sommaren er temperaturen god. Dersom attlegget også får passeleg med nedbør, blir det gode forhold for spiring.

Såing av attlegg om hausten bør gjerast innan august. Seinare såing kan gå bra, men er meir usikkert. Frøblanding med kløver bør såast innan første veka av august.

Val av såfrø

Les meir om val av såfrø i artikkelen Kva gras skal eg så?

Kalk

Sidan kalken då kan moldast inn, er attleggsåret eit godt tidspunkt for kalking. Ved bruk av store mengder kalk til attlegget kan gjerne halvparten av kalken spreiast før pløying og resten etter pløying. Dette gir rask og god innblanding i heile plogsjiktet. Les meir om kalking i artikkelen om kalking frå NLR Agder.

Val av kjemiske middel til attlegg

Les etiketten
På etiketten til kvart middel står det viktig informasjon om til dømes bruksområde, sprøytetidspunkt, sprøyteknikk, behandlingsfrist, verneutstyr. Det er alltid etiketten som gjeld, så les denne.

Frøbladstadiet, ugrasnøkkel
Sprøytetidspunkt for ugras i attlegg er på frøbladstadiet. Det kan vera vanskeleg å kjenne igjen ugras på frøbladstadiet, som ofte er ulikt den vaksne planten. Her er nokre digitale hjelpemiddel:

Utdrag frå artikkelen Bekjemping av frøugras i attlegg | NLR Vest :

  • Normalt går det om lag ein månad frå såing til det stadiet gras og kløver toler sprøytinga. Eventuell kløver skal ha utvikla varige blad ved sprøyting, og grasspirene skal ha utvikla minst 2 varige blad.
  • I attlegg med kløver har vi i praksis berre lågdosemiddel. Tribenuron-metyl (handelsnamn Express, Trimmer med fleire) + MCPA er den mest brukte blandinga mot frøugras i attlegg med kløver. Gratil 75 WG + MCPA blir rekna for å ha litt betre verknad mot frøspirt høymole. I følgje etikettane skal lågdosemidla brukast berre i attlegg med raudkløver.
  • Ikkje overdoser med Express. Det kan skade gras og kløver.
  • Det er lite dokumentasjon når det gjeld verknad av ulike middel på frøspirt høymole. Ariane S er truleg best, men kan brukast berre i attlegg utan kløver.

Etikettar og katalogar

Andre lenker og kjelder