Stadig flere kjører med avanserte mineralgjødselspredere med mulighet for seksjonskontroll og variabel tildeling. Seksjonskontroll er en automatisert funksjon som reduserer overlapp til et minimum og der brukeren grovt sett kan påvirke med å slå av og på funksjonen.

Variabel tildeling krever mer forarbeid. For å få erfaring bør alle skifter vurderes opp mot forslaget fra satellittbilder, men muligens kun brukes første året på skifter der potensialet for variasjon er størst. Bilder fra Atfarm eller CropSat fra rett før førsteslått i fjor pluss fra siste dato bør skrives ut og tas med ut i enga for inspeksjon før gjødsling. Bildene brukes som vurderingsgrunnlag og til å notere på sammen med det som blir observert samt erfaring fra tidligere avlinger. Er f.eks. vendeteig utsatt for jordpakking bør ikke mengden økes selv om programmet foreslår en økning. Legg heller inn en reduksjon på felt som er utsatt for kjøreskade.

Artsammensetning vil også påvirke forslaget fra programmet. Eldre eng med områder dominert av f.eks. tunrapp og revehale vil muligens komme opp på satellittbilde som felt med tett biologisk masse, og dermed høy avling. En bør derfor overstyre forslaget og legge inn en 20% reduksjon i tilført nitrogen i et felt dominert av villgras. En reduksjon i et slikt felt vil normalt ikke føre til avlingsnedgang.

Fuktige områder og tørre topper er også felt som bør vurderes om en reduksjon er lagt inn / skal legges inn.

Økning legges inn i felt der avlingspotensialet bør være stort, men satellittbilde viser noe annet. Dvs der mye av sådd frøblanding er til stede, jordstrukturen er god og det tidligere alltid har vært gode avlinger.

Samtidig har de aller fleste et godt grunnlag fra husdyrgjødsel slik at man bør også stole på det programmet forslår hvis det er lite å observere som bør tilsi noe annet.

Avlingsnivået kan øke med 1-3% med variabel tildeling, men er variasjonen i enga stor vil gjennomsnittlig tilført nitrogen gå ned. Variabel tildeling sammen med seksjonskontroll reduserer faren for legde som negativt kan påvirke kvalitet, avlingsnivå og valg av stubbhøyde.

Det er lite forsøk med variabel tildeling i eng å vise til, men vi i NLR Rogaland anbefaler å variere +/- 20%. Husk at mengde i program er oppgitt i kg/hektar og at mengde som skal legges inn i skalaen er kg nitrogen tilført, og ikke kg vare. Gang oppsatt mengde i gjødselplanen med % innhold av N i gjødselen som skal brukes.

F.eks. vil 400 kg OptiNS (27N)/hektar gi 400 x 0,27 = 108 kg N/hektar, og med +/- 20% variasjon vil maks mengde bli 130 kg N/hektar og minimum vil bli 86 kg N/hektar.

Vennligst ta kontakt NLR Rogaland dersom du ønsker hjelp eller har spørsmål om variabel N-tildeling i eng.

1
Forslag fra Atfarm: Skjermbilde: Cropsat
2
Tildelingsfil etter fysisk vurdering, tidligere avling og sammenligning satellittbilder 28.05.2021 og 23.04.2022. Skjermbilde: Atfarm