Lokal forskrift; avgrensa spredeperiode

07.09.2017 , Helga Hellesø

NLR Rogaland har sendt uttale på Jæren vannområde sitt forslag til innstramminger i regelverk for spredetidspunkt for husdyrgjødsel. Det er viktig at regelverket ikke blir til hinder for ressurseffektiv og produktiv jordbrukspraksis.

Høring – lokal forskrift – avgrensing av spreieperiode – uttale fra Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Styret i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har behandlet følgende høring i august 2017, og ønsker å komme med denne uttale.

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland stiller seg positiv til intensjonen i forslaget. Andre virkemidler har vist seg å ha flersidig positiv effekt. Kanskje kan liknende insentiver være minst like virkningsfullt?

Vi mener at det agronomisk sett er en fordel å tilføre husdyrgjødselen i løpet av vekstsesongen, og hovedvekten om våren. Helt i tråd med intensjonen i forslaget. Dette gir best utnytting av næringsstoffene til planteproduksjon. Samtidig er det viktig at regelverket ikke blir til hinder for ressurseffektiv og produktiv jordbrukspraksis.

Bruk av husdyrgjødsel til høstsådd korn kan komme i konflikt med forslaget om tidligere siste frist for spredning av husdyrgjødsel. Dersom det anlegges åker om høsten vil det som regel være hensiktsmessig å molde ned noe husdyrgjødsel. Høstkorn kan normalt sås i hele september. Dette er ikke en vekst av stor betydning per i dag, men vi aner en stigende trend i interessen for å dyrke slike vekster. Det skyldes blant annet et mildere klima. Avlingspotensialet ved dyrking av høstkorn er normalt større enn vårsådd korn. Levende plantedekke kan også holde på næring og hindre eventuell erosjon gjennom vinteren. I noen tilfeller vil da forskriften kunne være til hinder for denne kulturen, og hvilke dispensasjoner fra forskriften man vil vurdere.

Vi har sett eksempler på at jordbruket responderer svært positivt insentiver som er rettet mot miljø. Her vil vi gjerne vise til ordningen for tilskudd til miljømessig spredning av husdyrgjødsel. Denne ordningen har vært et insentiv for flere bønder til å investere i utstyr for slangespredning, eller at de har leid inn denne tjenesten. Det forventes at dette gir en positiv langtids avlingseffekt ved at jorden spares for stor belastning fra tungt transportutstyr for husdyrgjødsel. Dette fører indirekte til bedre opptak av næringsstoffene og bedre utnytting. Det viser seg ofte i praksis at kapasiteten på dette utstyret gjør det enklere å tilføre en større mengde husdyrgjødsel tidlig i vekstsesongen. Det benyttes også en større andel vann i blandingen, som virker positivt på nitrogenutnytting, samt utflytning og fordeling av næringsstoffene. Ordningen står dermed som et godt eksempel på et insentiv som helt klart virker i forhold til intensjonen ved forslaget som nå foreligger.

En tidligere frist for spredning om høsten vil sannsynligvis i mange tilfeller føre til økt behov for lagerkapasitet. Det vil gjøre det mindre interessant å tilføre vann i gjødselen gjennom vinteren, og blant annet kan det bety at noen velger å bygge tak over lagerkummer. Dette kan i andre omgang lede til økt ammoniakktap til luft, både fra lager og ved spredning. Dette utslippet kan ved nedbør havne i nærmiljøet. I tillegg blir behovet for innkjøpt nitrogengjødsel noe større.

Vi er kjent med at det arbeides med revidering av gjødselvareforskrift sentralt. Det er ønskelig at de ulike forskriftene "henger sammen".

 

Med vennlig hilsen Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

For styret

Helga Hellesø

Daglig lederFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.