Et alternativ til å legge større rør er å se på muligheten for forsinkelse ( fordrøying ) av flomtoppen.

1 figur Fordroying av flomvann

Forsinkelse av flomtoppen

Samme vannmengde bruker lengre tid til å renne av, gir mindre flomtopp, og dermed mindre potensiale for skader.

Artikkel av Hans de Beer fra VANN 02/ 2016

Slike tiltak kan gis tilskott gjennom SMIL-ordninga:

«Flomdempende tiltak er tiltak som forsinker avrenning og som ved kraftig nedbør kan redusere flomtopper og erosjon. Et egnet tiltak kan være fordrøyningsdammer, og andre løsninger som blant andre NIBIO har prøvd ut, som kvistdammer m.m. Formålet er å bremse opp vannet for å unngå høy flomtopp nedstrøms».


Tak- og drensvann fra bygninger

Byggteknisk forskrift ( Tek 17 ) sier i § 15-8:

(1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

(2) Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.


Infiltrasjon

Dette egner seg best der det er sand eller grus i grunnen. Forskning ( og erfaring ) viser at også det øverste laget av leir, hvor røtter og meitemark gjennom lang tid har laga sprekker og ganger, kan ha brukbar infiltrasjonskapasitet. Dette må likevel veies opp mot ulempe/fare ved å øke tyngden og poretrykket i leira, og bør avklares med kommunen i første omgang, og evt. NVE i neste.

Mange nye driftsbygninger ligger (delvis) på steinfylling, der takvann og overvann kan settes til fordrøying. Nedafor fyllinga må vannet samles opp f.eks. i ei kombinert avskjæringsgrøft ( se lenger ned ).


Fordrøying

Dette omfatter både arealer som kan oversvømmes, og konstruksjoner som samler opp flomavrenning. Ved fordrøying bør nedbørfeltet ses under ett, slik at problem med et underdimensjonert lukka løp evt. kan løses med et fordrøyingstiltak på en annen eiendom lenger opp i nedbørfeltet. Dette må fortrinnsvis skje på frivillig basis, men med gode avtaler og avklaringer mht. tilskuddsregelverket.

Start i utmarka; mindre bekker kan settes ut ei myr, og det kan legges små steinterskler i bekkeløp.

Arealer som kan oversvømmes ( utmark og innmark ) kan holde igjen mange kubikkmeter vann.

Bilde 2 fordroying