Denne artikkelen var først på trykk i Bondevennen nr16/22.

Foto: Sigbjørn Leidal

Hvilke ugras har du problem med?
Ved valg av ugrasmiddel er det viktig å få oversikt over hvilke ugrasslag du har. Vi anbefaler å gå ut i åkeren for å se hvilket ugras som vokser og hvor mye ugras som finnes, vurder flere steder i åkeren. Frøugraset bør bekjempes før det har fire varige blad. Da er kornet normalt på 2,5 - 4 bladstadiet. Grasugraset bør behandles før det har 3 blad.

I Agder og Rogaland er det generelt små problemer med frøugras og grasugras unntatt tunrapp som er vanlig forekommende. Hvis man har problem med tunrapp er det viktig at behandling utføres så tidlig som mulig for å få best mulig effekt. Tunrappen bør helst ikke ha flere enn 1-2 blad ved sprøyting og da er den så liten at den nesten ikke er synlig.

Kornaker foto sigbjorn leidal

Unngå resistensproblematikk
Mange velger lavdosemidler år etter år. Dette er rimelig og kan gå greit en stund, men det er stor risiko for å komme i en situasjon der noen av ugrasartene blir resistente. Særlig gjelder dette ugrasartene vassarve, stivdylle, då-arter, balderbrå, linbendel og hønsegras. Det er resistent vassarve som har størst utbredelse per i dag. Risikoen er som høyest på jorder med høyt moldinnhold og mye ugras og på skiftene med samme vekst år etter år. Vi fraråder derfor å bruke lavdosemidler alene.

En god strategi for å forebygge resistens er å blande lavdosemidler med hormonpreparat og veksle mellom midler av ulik virkningsmekanisme. Det er lettere å forebygge resistens enn å håndtere en situasjon der resistent ugras allerede har blitt ett problem. Har man først fått resistent ugras må det skreddersys gode kombinasjoner i hvert enkelt tilfelle og resistensbrytere må brukes hvert år.

Lavdosmidler det kan utvikles resistens mot i vårkorn
Express SX, Express Gold, Attributt Twin, Harmony Plus, Hussar Plus OD, Gratil, Primus, Tripali og CDQ. Alle disse midlene har omtrent same virkningsmekanisme og tilhører den samme kjemiske gruppa sulfonylurea, forkortet SU (også kalt ALS). Vekslingen mellom disse midlene vil ikke forebygge resistensutvikling hos ugraset. I tillegg inneholder midlene Mustang Forte, Saracen Delta, Starane XL, Zypar, Allianse, Atlantis og Brodway Star et lavdosemiddel i blandinga, som kan medføre resistensrisko. Middel som kan nyttes for å forebygge resistens hos ugras i korn er Starane XL, Tripali, Ariane S

For å oppnå god virking av mekoprop-P* og Ariane S må det være god vekst og minst 10-12 °C på dag og 8 °C nattetemperatur! Alle midlene bør brukes før strekning. Starane XL alene virker ikke mot meldestokk (blanding med 50 ml MCPA gir virking mot meldestokk). Vassarve kan bli resistent mot G mekoprop-P, men dette har ikke forekommet i Agder og Rogaland enda, så foreløpig virker disse midlene godt mot SU-resistent vassarve. Unngå å bruke mekoprop i havre.

Tunnrappssprøyting i bygg
Mot tunrapp har vi bare et middel: Hussar Plus OD (+ Mero). Det svært viktig at Hussar Plus OD brukes tidlig – når tunrapp har 1-2 blad. Kan ikke brukes i havre.

Havre tåler plantevernmidler dårligere enn bygg
Vær oppmerksom på at havre tåler plantevernmidler dårligere enn bygg og at flere av de godkjente midlene i bygg ikke kan brukes i havre. Dette gjelder f.eks. Alliance, Pixxaro, Zypar, Hussar Plus OD og Saracen Delta. Merk også at det nå er ulike doseringer som er tillatt, alt etter åkerns utvikling og at flere og flere produkter har fått krav om 10 m buffersone til overflatevann. Det er derfor viktig å alltid lese etiketten på produktene å sette deg inn i slike detaljer før du velger produkt.

Sprøyteforhold
Vær oppmerksom på at ugrasmidler som inneholder hormonpreparat (MCPA, Ariane S, Tomahawk etc.) krever at lufttemperaturen helst er 12 grader og mer for å virke fullgodt. Lavdosmidler som Express SX, Trimmer, Harmony Plus, Express Gold, CDQ, Tripali etc. virker godt fra 7-8 grader og oppover. Unngå sprøyting i vind over 3-5 m/s, det er ofte gode sprøyteforhold på morgenkvisten. Ved tørkestress eller i sterkt fallende temperatur bør du unngå sprøyting.

Generelle men viktige råd ved ugrassprøyting

Ved å gå inn på internettsidene www.vips-landbruk.no og velge ”ugras i korn” kan du finne ut hvilket middel og hvilken dose som er best egna i din åker. I beste fall finner du ut at det ikke er behov for å ugrassprøyte i det hele tatt fordi det er for lite ugras i åkeren.

  • Den beste og mest effektive bekjempingen får en ved å bekjempe tidlig, mens ugraset har 2-4 blad.
  • Beste sprøytetidspunkt er tidlig om morgenen i 5-6 tiden. Da er det som oftest lite vind, høy luftfuktighet og en får nyttet varmen ut på dagen.
  • Er det dogg på plantene kan en redusere noe på vannforbruket per dekar. De fleste middel virker best under varme, fuktige forhold.
  • Reduserte doser kan være aktuelt hvis det er gode vekstforhold, små ugrasplanter, moderat ugrasmengde og konkurransedyktige kulturplanter.
  • Bruk helst ikke mer enn 3 sprøytemidler om gangen. Øk væskemengden pr daa hvis flere midler blandes. Sjekk blandbarheten og behovet for klebemiddel ved tankblandinger.
  • Regn umiddelbart etter en sprøyting med ett bladherbicid kan gi betydelig redusert virkning. Jo raskere et middel tas opp i planten, jo kortere periode med tørt vær er nødvendig.
  • Hvis det er tørt, blir plantens vokslag tykt og får en annen struktur, som gjør det vanskelig for midlet å trenge inn i planten.
  • Bekjempelse av ugras i rett tid gir best resultat, behov for mindre dosering og større avling! Mekanisk bekjemping er et alternativ til plantevernmidler.