Prognosehøsting 2020 - Graset fulgte læreboka - men vi fikk noen pussige tall

29.06.2020 (Oppdatert: 30.06.2020) Magnus Haugland

Frem til, og gjennom 1.slått tok vi ut analyseprøver av gras rundt i området til NLR Rogaland. Dette året fokuserte vi ekstra på å ta ut prøver fra både timoteibasert og raigrasdominert eng samtidig, slik at dette kunne sammenlignes. Det er spesielt interessant å se hvem som beholder kvaliteten i et vått klima, hvor man ofte sliter med å få høstet til rett tid.

Ved hver prognosehausting har vi registrert utviklingstrinn på hvert grasstrå for å kunne kalibrere modeller og sammenligne med analysesvarene.

Kvaliteten sank som forventet utover våren. Både fordøyelighet og proteininnhold sank, spesielt i de periodene vi fikk varmt vær. Likevel låg proteinnivåene i mange å prøvene mye lavere enn vi klarer å forklare. 

Fôrenhetskonsentrasjonen sprikte en god del. Indre strøk (som Etne) hadde raskere nedgang i fôrkonsentrasjonen enn ytre strøk, slik som Særheim. Dette er forventet, da man får høyere temperatur og raskere utvikling i lune fjordstrøk enn langs kysten. Graset blir derfor tidligere slåtteklart her enn på Jæren og ytre delene av Haugalandet. Slåtten startet som vanlig tidligere i ytre strøk, noe vi tror har med kultur å gjøre, samtidig som man har mye timotei i indre strøk. Denne tåler ikke like godt hyppig slått.
Også i år var det slik at kvaliteten holdt seg noe bedre i raigrasdominert eng enn i timoteieng.

Som man ser av grafen, falt timoteien litt raskere i kvalitet enn raigras, men tallene spriker. Spesielt i Etne var kvaliteten på raigraset overraskende lav, og lavere enn timotei. Vi har sett litt på hva som kan være årsaken. De fleste plasser er det brukt frøblandinger med mange ulike raigrassorter, mens man i Etne tok ut prøver fra ei gammel eng hvor timoteien hadde gått ut, og man stod igjen med rein raigraseng. Her ble det en gang i tida sådd ei frøblanding med 10% raigras – trolig kun en sort (Tove, Prana eller tilsvarende). Da kan man forvente raskere nedgang siden dette skyter nokså samtidig. Nyere raigrassorter i blanding har generelt bedre egenskaper enn eldre sorter. Spesielt blandinger av ulike sorter kan beholde kvaliteten lenge.


Proteininnholdet faller som forventet, og kanskje ekstra mye på grunn av store avlinger. En del av prøvene har uforståelig lave proteinverdier, uten at vi har klart å finne årsaken. Gjennomsnittstallene gir derfor ikke mening. Likevel kan vi konstatere at de fleste steder burde man slått de første par dagene i juni om målet var å få nok proteininnhold til høytytende dyr. Disse bør ha 140 g/kg ts med råprotein.

Strandsvingel hadde vi kun på en lokalitet, og tallmaterialet må her betraktes som svært tynt, og vi såg kun på Barolex. Vi ser likevel at denne grasarten har lav forenhetskonsentrasjon gjennom hele perioden frem til slått. Dette er som forventet.

Arbeidet med prognoseprøver er støttet av Rogaland Fylkeskommune.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.