Landbrukets Klimaavtale mellom Regjeringen, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forplikter landbruket til å redusere utslipp av klimagasser. Tilrettelegging for økt bruk av fornybar energi er en viktig del av denne satsingen.

Landbruk Nordvest, NORSØK på Tingvoll, Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving er derfor i gang med en prosjektsatsing for å bygge ny og bedre kunnskap på produksjon, salg og eget bruk av fornybar energi. Denne kunnskapen skal komme bonden til nytte gjennom godt faglig forankret planlegging og rådgiving. Skal klimatiltak bli gjennomført, må de samtidig gi positive bidrag på den økonomiske bunnlinja for bonden som bedriftsleder.

Skjolberg 02
Biogassanlegget til Inge Hoemsnes i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal. (Foto: Bjørn Steinar Skarbø)

Rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving opplever økende etterspørsel etter rådgiving og planlegging på biogass og annen fornybar energi. Den etterspørselen har vi en klar intensjon om å kunne dekke.

Landbruk Nordvest har sammen med NORSØK i en årrekke bygd kompetanse på biogass. Selskapet for Norges Vel har gjort det samme på andre fornybare energikilder. Norsk Landbruksrådgiving har ansvar for å tilby planleggings- og rådgivingstjenester tilpasset landbrukets behov i hele landet. Det er derfor satt i gang et prosjektsamarbeid mellom disse fagmiljøene for til sammen kunne dekke denne etterspørselen fra landbruket. Fra Landbruk Nordvest deltar Jon Geirmund Lied og Bjørn Steinar Skarbø. Fra NORSØK deltar Ingvar Kvande og Lovise Sæter.

Kunne bistå bonden

Målsetningen er at vi gjennom dette samarbeidet skal kunne bistå bonden med faglige godt forankret planlegging og rådgiving. Produksjon, salg og egen utnytting av fornybar energi skal utvikles som et interessant forretningsområde for landbruket, både gjennom kostnadsreduksjoner og muligheter for økte salgsinntekter. Godt funderte og planlagte investeringsprosjekter skal bidra til næringsutvikling og et bedre driftsresultat på gårdene.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge med flere vil være med og utvikle denne satsingen.

Skjolberg 3 red
Nytt flisfyringsanlegg i Skogn, Trøndelag. (Foto: Vegard Brenne)

Gode og objektive råd

Vårt felles mål er å videreutvikle et tilbud der faglig dyktige rådgivere som skal kunne komme på gården og gi objektive råd om mulige tiltak på alle typer fornybar energi der bondens ønsker og interesser er det vi vil sette søkelys på. Når kunnskapsbyggingen er gjennomført, vil vårt planlagte tilbud bestå av følgende tjenester i alle landsdeler:

  • Bistå bonden som leverandør av husdyrgjødsel til eksterne biogassanlegg, og som mottaker av biorest etter utvinning av biogass
  • Bistå bonden som byggherre i prosjektering av anlegg for biogass og andre fornybare energikilder
  • Bistå bonden som byggherre i søknad om byggetillatelser og finansiering av anleggene
  • Bistå bonden som byggherre i kontrahering av entreprenører og leverandører
  • Bistå bonden som byggeledere i prosjektene.
  • Banebrytende

Vi er i startfasen på en ny og banebrytende satsing. En komplett rådgivingstjeneste på fornybar energi - som er styrt og eid av landbruket i Norge, har ingen tidligere hatt tilgang til. Det krever en del innsats og tid for å komme dit vi ønsker, men vi skal klare å få det til.
Per Olav Skjølberg (t.h.) er fagkoordinator for landbruksbygg i NLR. Her sammen med Ingvar Kvande i NORSØK. (Foto: Bjørn Steinar Skarbø)

Skjolberg 04