Styret i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet ønsker å utrede flere forslag til framtidige organisasjonsmodeller for NLR. Utredningsarbeidet er et samarbeid med andre NLR selskaper. Det utredes forskjellige modeller med regionalt eierskap og fusjonsmodeller. Hensikten er å møte forventningene og kravene i jordbruksoppgjøret, og samtidig gi best mulig rådgivingstjeneste til bøndene.

Effektiv rådgiving

Partene i jordbruksforhandlingene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten ved Landbruks- og Matdepartementet, uttrykte det slik i vårens forhandlinger: «dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. Dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd framover i tid. Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet».

For å møte disse forventningene og kravene jobbes det med å få faktabasert kunnskap om hvilke eierstruktur og organisasjonsformer som gjør oss mer samordnet, enhetlige og effektive, og som gir best og mest mulig rådgiving til bøndene. Derfor utreder og analyserer vi forskjellige modeller og tiltak som svarer på de forventninger og krav som stilles til NLR for å kunne motta og forvalte grunntilskudd fra staten også i årene fremover.

Historikk

Norsk Landbruksrådgiving består i dag av 10 regionale selskaper, som er selvstendige juridiske enheter. Sammen eier vi et servicekontor på Ås, kalt NLR Sentralenheten. I flere år ble det diskutert hvordan de gamle forsøksringene, som skiftet navn til Norsk Landbruksrådgiving, skulle være organisert. Et stort flertall besluttet i 2016 at det skulle være 10 selvstendige regionale selskaper med en fellesenhet på Ås.

NLR Innlandet

NLR Innlandet fusjonerte til sitt nåværende geografiske område i 2016, og har 3850 eiere/medlemmer. NLR Innlandet har:

  • Lokal kunnskap og rådgiving innen planteproduksjon, HMS, økonomi, byggteknisk rådgiving, klima, jordhelse, mv
  • Godt samarbeid med de andre NLR-selskapene om utvikling av tjenester, bruk av spisskompetanse på tvers av regioner, merkevarebygging, kunnskapsutvikling, samfunnskontakt og it/adm.-løsninger
  • God kompetanse på drift av forsøksfelt, drifter egne felt og tar oppdrag fra NIBIO og andre. Vi drifter også alle Graminors grasforsøk på Løken – de eneste forsøksfeltene med gras i fjellet i Norge
  • Vi er prosjektledere for «Bondens Nettverk» og «Fjøsløftet 2034», som er innovasjonsprosesser i samarbeid med flere offentlige og private aktører.
  • Vi har 10 kontorer og 50 ansatte

Lokalbasert kunnskapsproduksjon

NLR Innlandet har en eierstruktur med kretser, som velger representanter til årsmøte. Årsmøte velger styret, og vi har en bredt sammensatt valgkomite. Vi i styret har god geografisk og erfaringsmessig spredning. Vi mener at NLR Innlandet, i dag, er et velfungerende og solid selskap. Men vi ønsker selvsagt en kontinuerlig utvikling, i takt med eiernes/medlemmenes og omgivelsenes ønsker, behov og krav.

NLR har 24.000 medlemmer i Norge, og er den siste store landbruksorganisasjonen som har lokalt/regionalt eierskap og styring. NLR er en kompetansevirksomhet, som har oppdatert lokalkunnskap, og som legger forskningsbasert kunnskap til grunn for sin virksomhet. Vi tror at regional styring og ledelse, skaper bedre forutsetninger for utviklingen av tjenestene og selskapet, enn en sentralisert beslutningsenhet på Ås.

Et annet viktig moment å ta inn i beslutningsgrunnlaget, er at en fusjon neppe er reversibel. Vi mener derfor det er riktig at vi utreder flere organisasjonsmodeller, også innenfor dagens regionmodell, for en grundige vurderingene av framtida.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid med alle dere eiere/medlemmer i Innlandet.