Heilhetlig beiteplanlegging og drifts- og gardsstyring. Kurshaldar er Anders Lerberg Kopstad. Gjennom kurset lærer du å utvikle din eigen heilhetlige kontekst for betre styring av eiga verksemd samt at du får kunnskap om verktøy for heilhetlige avgjersler, praktisk økonomisk driftsplanlegging og beiteplanlegging.

3 samlingar à 3 dagar på Særheim/Jæren

Kurset går over 3 samlingar à 3 dagar. Dei tre samlingane bygger på kvarandre, og du bør delta på alle:

Samling 1. 18.-20. november 2022. På dagtid

Stad: Genoloftet på Særheim, Postvegen 212, Klepp.

Klokke: 18/11 kl. 12-17, 19/11 kl. 9-16:30, 20/11 kl. 9-15.30.

Holistic management – introduksjon. Grunnlaget og rammeverket for heilhetlig forståing av drift og ressursforvaltning i agroøkosystemet. Sjå detaljert program 18.-20.11.

Samling 2. 15.-17. februar 2023

Stad: Genoloftet på Særheim, Postvegen 212, Klepp.

Program: Heilhetlig driftsplanlegging. Økonomi-, gards- og beiteplanlegging, vurdere garden sin infrastruktur og skifteplan. Lage beiteplan for garden.

Samling 2 påmeldingsskjema 15.-17.2.2023.

Onsd 15/2-23 kl. 14:00 – 19:30

Torsd 16/2-23 kl. 09:00 – 16:30

Fred 17/2-23 kl. 09:00 – 15:30

Samling 3. Juni/juli 2023

Tid og nærmare stad på Jæren kjem. Praktiske vurderingar ute i eng og beite. Beiteøkologi, lese økosystemprosessar og biologisk overvåking i vekstsesongen.

Påmelding innan 10/11 til samling 1 (18.-20.11)

For påmelding innan 10.11 til samling 1 (18.-20.11) klikk her.

For spørsmål, ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving Rogaland v/Ane Harestad, e-post ane.harestad@nlr.no eller tlf. 941 64 528.

Deltakaraavgift per samling: medlemmer i NLR kr 3200, ikkje-medlemmer i NLR kr 3800. Eventuell deltakar nr 2 frå same gard: rabatt 50%.

Arrangør: NLR Rogaland i samarbeid med Økologisk Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland

Kursholder Anders Lerberg Kopstad

Kursholderen, Anders Lerberg Kopstad, er utdannet innen agroøkologi. Han har produksjon av sau, høns og grønnsaker og praktiserer Holistic Management på sin egen gård. Han er godkjent veileder i Holistic management fra Savory Institute. Les mer om Anders og regenerativt landbruk.

Planleggingsverktøyet Holistic management

Holistic Management er et planleggingsverktøy for å bygge opp gårdens ressurser og drive et regenerativt landbruk. Verktøyet kan benyttes for ulike driftsformer og driftsomfang, økologisk eller konvensjonelt, veksthus eller friland, andelshage eller utmarksbeite, småbruk eller stor landbrukseiendom.

En viktig del av arbeidet med Holistic Management og kurset er å lære seg å lese landskapet og prosessene i landskapet, særlig kretsløpet av vann og mineraler, energistrøm og artssamspill. Beiting og areal med gras har spesielle funksjoner i mange økosystemer. Riktig og målretta beitebruk er derfor ofte et viktig redskap i Holistic Management og regenerativt jordbruk. I tillegg er økonomien og de menneskelige faktorene viktige, og en avklaring av hvem som er beslutningstakere, hva de involverte ønsker med driften og livene sine samt den økonomiske rammen.

Ved hjelp av planleggingsverktøyet fattes beslutninger som tar hensyn til alle ressurser til gården dvs. mennesker, naturen og økonomien. Arbeidet med Holistic Management omfatter også overvåking og registrering av endringer slik at man kan endre kurs underveis.