På "innedelen" av kurset var det foredrag fra Klepp kommune, NORSØK, Norges Vel, Nibio og eier av Svanem Biogass ( ANTEC ). Mattilsynet meldte avbud.

Neste dag gjekk turen til Østfold, der første stopp var orientering om biogasspotensialet i husdyrgjødsel, gjødselprøver og omvising i Biogasslaboratoriumet til NMBU (Ås).

Etter lunsj med orientering om biogass-anleggene til Elling Ruggli og Kjell Kopperud, var det omvisning på begge anleggene.

Ruggli-anlegget

Elling Ruggli driver med 900 tonn kvote, kjøttfe og slaktekylling. Han har anlegg fra MMG Konsult. Anlegget var startet opp etter nyttår 2022 og det ble brukt storfe- og kyllinggjødsel. Anlegget fungerte stort sett bra, men det hadde vært oppstartsproblemer med bl.a. rett mengde kyllinggjødsel. For stor mengde hadde ført til at anlegget hadde «kokt» over ved et par anledninger.

Ruggli sitt anlegg bestod av blandetank, reaktortank (på bildet), nedkjølingstank, kontainer med gasspose og kontainer (blå på bildet) med gassbrenner, gassmotor (Chevy), vedfyring og akkumulatortank. Ruggli prioriterte varme til kyllinghus før produksjon av strøm. I reaktoren hadde han varmerør av plast. Det ble overført ca 20 m3 husdyrgjødsel i døgnet fordelt på 12 tappinger.

Biogassanlegg Ruggli foto Atle Lende
Biogassanlegget hjå Ruggli. Foto: Atle Lende

Slet med litt liten produksjon fra anlegget, men det var planer om å tilsette storfetalle i blandingen for å øke produksjonen av gass med ca 30%.

Chevy biogassmotor Ruggli foto Atle Lende
Chevy biogassmotor, hjå Ruggli. Foto Atle Lende

KOPPERUD-anlegget

Kjell Kopperud hadde biogassanlegg fra NORUP. Kopperud har 900 tonn i kvote og 300 slaktegris i innsettet. Har kjørt anlegget i ca 18 måneder og har produsert ca 500 000 kWh, derav 240 000 kWh var solgt til det lokale e-verket. Nabo med slaktekylling kjøper varme.


Norup biogassanlegg hja Kjell Kopperud 2 foto Atle Lende
Norup biogassanlegg hjå Kjell Kopperud. Foto Atle Lende
Norup biogassanlegg hja Kjell Kopperud 1 foto Atle Lende
Norup biogassanlegg hjå Kjell Kopperud. Foto Atle Lende

NORUP

Norup har reaktor med lagring av gass i toppen. Kopperud pumpet over ca 20 m3 fordelt på 48 pumpinger i døgnet. Gassbrenner og pumpe i en container og MAN-motor i en annen container. Overskuddsvarme fra begge containere ble blåst med vifte inn mellom gassduk og toppduk på reaktoren. Kopperud mente det var for stort varmetap fra dukene på toppen og hadde kjøpt trelags dersom han var klar over at det kunne kjøpes når anlegget ble kjøpt.

Reaktoren er element betongkum isolert med tilpasset isoporplater. Rustfrie varme-rør innvendig.

Begge blanda inn jernsulfid før pumping til reaktor ( avfallsprodukt fra vannrenseanlegg) for å redusere mengden svovel i biogassen.

Foto Gudrun Kristensen Gjesdal kommune
Skruepumpe med tre ventilar som 1: pumper nedkjølt avgassa biorest til lager, 2: pumper frå reaktor til nedkjølingstank og 3: åpner og pumper fersk husdyrgjødsel inn i reaktor. Foto: Gudrun Kristensen.
Biogassmotor foto Atle Lende
Biogassmotor frå MAN og Norup kontrollpanel. Foto: Atle Lende
Norup kontrollpanel foto Atle Lende
Biogassmotor frå MAN og Norup kontrollpanel. Foto: Atle Lende