Tilbud til deg som medlem

I Agder får alle medlemmer tilbud om å få tatt jordprøver hvert 6. år. De med 5-årig gjødselplan får tilbud hvert 5.år. Alle dere som er innenfor dette tidsintervallet på jordprøver, vil i løpet av kort tid få en SMS med info. Deretter kontakter vi deg for å avtale tid for en gjennomgang av kart og utføring av jordprøvetaking. De som ønsker jordprøver raskt, må gi beskjed og vil dermed bli prioritert.

Pris for tjenesten: 750 kr for oppmøte, deretter 120 kr per prøve på prøveantall 1-10 stk. I høst har vi kampanjepris på antall jordprøver > 10 stk på 90 kr per prøve.

Bonden betaler selv for analysen hos Eurofins, prislisten til Eurofins finner du her.

Posisjonsbestemte jordprøver

Vi tar posisjonsbestemte jordprøver, noe som gir deg god kontroll over hvor jordprøven er tatt, og gjør det enklere for oss å lage en best mulig gjødselplan for deg. Selv om du deler opp skiftene på ulik måte fra år til år vil analyseresultatet følge prøvepunktet og komme på rett sted og rett skifte. Posisjonsbestemte prøver gjør det også mulig å finne tilbake til samme jordprøvested neste gang man tar jordprøve.

På større arealer der det ligger til rette for variabel tildeling av kalk eller næringsstoffer vil systematisk jordprøvetaking med GPS gjøre det mulig å lage styrefiler til kalkvogn og/eller gjødselspreder. For å få fram variasjon i pH og næringsinnhold på skiftet bør det være 1 prøve per 5 daa ved slik kartlegging. Selv om arealene virker homogene og det dyrkes korn eller gras bør man ikke over 10 daa pr prøve, med mindre man er helt sikker på at variasjonen i næringsinnhold og kalktilstand er minimal.

ISOBUS plugg NKH
Systematisk jordprøvetaking med GPS gjør det er mulig å lage styrefiler til kalkvogn og /eller gjødselvogn

Lønnsomhet

I en tid med høye kostnader vil det fort lønne seg å optimalisere gjødslinga og dermed unngå dyr overgjødsling med næringsstoffer som det ikke er behov for, eller undergjødsel og dermed ikke oppnå potensialet til veksten. I tillegg gir en analyse svar på et svært viktig parameter som er pH-tilstanden i jorda. Sur jord vil raskt gi forgiftning til planten, dårlig utvikling av røttene og dermed redusert avling. Kostnaden med skikkelig jordprøvetaking bør ikke være en salderingspost. Det koster lite å ta jordprøver sammenlignet med å gjødsle feil i årevis.

Representative jordprøver

I forskrift om gjødslingsplanlegging står det at det skal i hovedsak tas representative jordprøver hvert 4.-8. år på alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som søker produksjonstilskudd. NLR Agder tar jordprøver for deg og sender de til analyse hos Eurofins. Oppdaterte jordanalyser gir grunnlag for gjødslingsplanen, og påvirker valg av gjødselslag og gjødslingsstyrke.

En jordprøveanalyse forteller deg om næringstilstanden i jorda. Det er i jorda frøene og røttene skal hente næring til å kunne utkonkurrere ugraset og gi deg en best mulig avling. En grunnanalyse (pakke 1) av jorda er minstekravet for å utarbeide gjødslingsplan.

Du kan lese mer hva en analyse inneholder i denne artikkelen: Jordanalyser | NLR Nord Norge

Lån av jordprøvebor

Som medlem har du mulighet til å låne jordprøvebor og ta prøvene selv. Da kan du også få med deg jordprøvebokser. Når du leverer inn ferdig fylte jordprøvebokser sender vi de inn til analyse for deg, som en del av medlemsservicen.

Du kan lese mer her: Jord og gjødsel | NLR Agder