I agurk med vekstlys er temperaturen høy og skadedyr utvikles raskt. I lysagurk må det dermed brukes store nok dose doser med nyttedyr tidsnok for at biologisk bekjempelse skal virke.

Sjekk av limfeller og planter

Siden agurk dyrkes ved høy temperatur utvikles skadedyrene raskt. Det er derfor viktig å ha gode rutiner for å oppdage skadedyr før angrepet er blitt for stort.

Regelmessig sjekk av gule limfeller er et godt hjelpemiddel til å oppdage trips, mellus og agurkbladlus. For å oppdage spinnmidd, må du se etter skade på plantene. Se spesielt på steder i veksthuset der det tidligere har vært spinnmidd.

20151207 125500 2
Gule limfeller til registrering og fangst av trips og mellus.

Strategi for bekjempelse

Tabell 2-5 viser forslag til bruk av nyttedyr mot trips, spinnmidd, agurkbladlus og mellus. I noen tilfeller er det godkjent flere nytteorganismer enn de som er med i disse tabellene. Valg av nyttedyr og doser i tabell 2-5 er basert på en kost-nyttevurdering og praktiske erfaringer. Men det er "flere veier til Rom" og strategien som velges må tilpasses smittepress av skadedyr, plantekulturer og arbeidsrutiner.

Trips

Agurk er utsatt for tripsangrep. Trips spres med småplanter og med voksen trips fra gamle planter (interplanting og veksthus med flere hold). Voksne trips kan også fly inn fra vegetasjonen utenfor. Trips kan spre virus.

Skade av trips sees som hvite felt med svarte prikker på bladene og ved store angrep kan det bli krokete agurker.

Bekjempelse

Heng opp gule limfeller til registrering og fangst av voksne trips.

Trips bekjempes med forebyggende utsett med poser og flasker med tripsrovmidd (Neoseiulus cucumeris) samme uke som planting. Utsett av poser gjentas hver 3. - 4. uke.

Tripsrovmidd virker bare mot trips, mens rovmiddene Amblyseius montdorensis og Amblyseius swirskii virker både mot trips og mellus. A. montdorensis og A. swirskii er dyrere enn tripsrovmidd. Dersom det bare er angrep av trips, er det mest aktuelt å bruke tripsrovmidd.

Ved smittepress av voksen trips, kombineres rovmidd med rovtege (Orius majusculus).

Se tabell 1 for informasjon om bruk av kjemiske plantevernmidler og tabell 2 for bruk av nyttedyr mot trips i agurk.

Spinnmidd

Spinnmidd spres med plantemateriale og med personer som håndterer plantene. Ved store angrep kan det løsne spinntråder som spres med vind inn gjennom luftelukene eller internt i veksthuset. Skade av spinnmidd sees som gule flekker på bladene. Ved store angrep blir bladene gule/hvite og det dannes spinntråder.

Bekjempelse

Spinnmidd bekjempes med rovmidd (Phytoseiulus persimilis) som settes ut ved angrep.

Se tabell 1 for informasjon om bruk av kjemiske plantevernmidler og tabell 3 for bruk av nyttedyr mot spinnmidd.

Bladlus

Agurkbladlus kan gjøre stor skade fordi denne arten oppformeres svært raskt. Angrep av grønnflekket veksthusbladlus kan også forekomme i agurk.

Bladlus spres med plantemateriale og med vinga bladlus som kommer inn via luftelukene. Ved store angrep, dannes vingede bladlus som kan føre til rask raskt spredning. Bladlus kan spre virus. Små angrep gir ikke synlig skade. Ved store angrep dannes et klissent belegg på blader og agurkfrukter.

Bekjempelse

Forebyggende tiltak når du forventer angrep av agurkbladlus:

  • Sett utsett snylteveps (Aphidius colemani) hver uke eller hver 14. dag. I lysagurk utvikles bladlus svært raskt. Her er det aktuelt med forebyggende utsett hver uke når det forventes angrep av bladlus.
  • Fordelen med forebyggende utsett, er at snylteveps finner bladlus tidlig og ofte før du er klar over at det er angrep.

Tiltak ved angrep av agurkbladlus:

  • Øk dosen av snylteveps (Aphidius colemani) og kombiner eventuelt med gallmygg (Aphidolethes aphidimyza). Sett ut snyltevepsen gang i uken inntil angrepet er under kontroll og deretter hver 14. dag.
  • Agurkbladlus er under kontroll når minst 90 % av bladlusene er parasitterte (mumie) eller spist av gallmygg.

Strategi mot grønnflekket veksthusbladlus er den samme som for agurkbladlus, bortsett fra at det mot grønnflekket veksthusbladlus brukes snyltevepsarten Aphidius ervi.

Se tabell 1 for informasjon om bruke av kjemiske plantevernmidler og tabell 4 for bruk av nyttedyr mot bladlus.

Veksthusmellus

Veksthusmellus spres med småplanter og med voksen mellus fra gamle planter i veksthuset (interplanting og veksthus med flere hold). I tillegg kan voksne mellus fly inn fra vegetasjonen. Mellus kan også gjøre skade ved å overføre virus. Små angrep gir ikke synlig skade. Ved store angrep dannes et klissent belegg på blader og agurkfrukter.

Bekjempelse

Heng opp gule limfeller til registrering og fangst av voksne mellus.

Mellus bekjempes med forebyggende utsett med av rovmidd (Amblyseius swirskii eller Amblyseius montdorensis) og eventuelt i kombinasjon med snylteveps (Encarsia formosa). Ved angrep økes dosen med nyttedyr.

Våre erfaringer er at rovmidd mot mellus vanligvis er mer effektivt enn snylteveps mot mellus i forhold til kostnaden i agurk. En fordel med disse rovmiddene er at de også virker mot trips.

Se tabell 1 for informasjon om bruk av kjemiske plantevernmidler og tabell 5 for bruk av nyttedyr mot mellus.

Andre tiltak

For å redusere smittepress av skadedyr må du fjerne:

  • Ugras regelmessig og helst hver uke.
  • Blader med store angrep av spinnmidd, mellus eller bladlus.

Kjemisk plantevern

Biologisk plantevern virker best ved forebyggende utsett eller ved små angrep av skadedyr.

Ved store angrep av skadedyr tidlig i kulturen (før høsting) kan det være aktuelt med en behandling med kjemisk plantevernmiddel for å få ned smittepresset av skadedyr.

Tabell 1. Kjemiske plantevernmidler mot skadedyr i agurk, godkjent per 18/1, 2021

Skadedyr

Plantevern-middel

BF*

Antall

dager

Virke

-måte

Virkning på skadedyr

Virkning på nyttedyr

Spinnmidd

Floramite

24 timer

K

Nymfer og voksne

Skånsom, 75 % dødelighet for middrovmidd og en uke ettervirkning

Trips, sommer-fugllarver,

Minerflue

Conserve

3 dager

K

Larver

Skadelig, ca. 2 uker ettervirkning

Trips, mellus, spinnmidd

Requiem Prime

ingen BF

K

nymfer og voksne

Opptil 50 % dødelighet for rovmidd A. swirskii

Mellus og

Bladlus

Movento

3 dager

S

Alle stadier av bladlus, mellus-nymfer. Det tar flere dager før synlig virkning

Skånsom for snylteveps

Skadelig for rovmidd.

6-8 uker ettervirkning.

Confidor**

Har gått ut og siste bruksdato er 1/6, 2022

3 dager

S

Alle stadier av bladlus. Voksne og nymfer av mellus.

Skadelig ved sprøyting, ca. 2-12 uker ettervirkning.

Skadelig ved vanning for tege og snylteveps mot mellus. 6 til 12 uker ettervirkning.

Relativt skånsom for rovmidd, snylteveps mot bladlus og gallmygg ved vanning.

Bladlus

Pirimor

4 dager

K

Alle stadier. Virker ikke på agurkbladlus og ferskenbladlus.

Skånsom

Bladlus

Teppeki

1 dag

S

Det tar flere dager før synlig virkning

Skånsom


BF*= behandlingsfrist: antall dager fra sprøyting til høsting.
K=kontaktvirkende og S=systemisk.

For å bruke Teppeki i agurk må du laste ned Tilleggsetikett.

**Confidor er merket med "Spesialpreparat for veksthus". Det betyr at " når det er brukt "Spesialpreparat for veksthus", skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene (forskrift om plantevernmidler §25)."

Vertimec er godkjent i agurk mot spinnmidd, trips, bladminèrflue og gallmidd i mars-oktober på "minor-use" etikett og har 3 dagers behandlingsfrist. Men er lite/ikke aktuell fordi Vertimec er skadelig for flere nyttedyr og har opptil 6 uker ettervirkning for rovtege (Orius majusculus).

Sjekk bestandig toleranseliste på app/hjemmesiden til Koppert, Biobest, BiolineAgroSciences og Agrobio med opplysninger om hvordan de ulike plantevernmidlene påvirker nyttedyrene.

Sjekk registreringsnummeret (reg.nr.) på etiketten til plantevernmiddelet og se om du har godkjent versjon. Etiketter til plantevernmidler og nyttedyr finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Tabell 2. Nyttedyr mot trips i agurk, 18/1, 2021

For å få god virkning, må det settes ut mange nok nyttedyr. Det er oppgitt veiledende dose for agurk uten vekstlys. Antall nyttedyr må justeres etter smittepress og klima. I lysagurk er det høyere temperatur og da kreves det større doser med nyttedyr enn i agurk uten vekstlys.

Nyttedyr

Forebyggende

Angrep

Utsett

Virkning

Klima

Merknad

Tripsrovmidd

(Neoseiulus cucumeris)

1 pose per 3. plante samme uke som planting. Gjenta utsett hver 4. uke.

Samme dose som forebyggende utsett. Ved store angrep økes dosen til en pose per 2. plante.

Heng posene slik at de ikke utsettes for direkte sol.

Spiser bare 1. nymfestadiet.

15-30 °C. Temperaturen bør helst opp i 20 °C noen timer i løpet av døgnet.

Luftfuktighet:

minimum 65 %.

Helst over 75 %

Må brukes forebyggende på alle hold med agurk.

ca. 200 stk/m² fra flaske samme uke som planting.

-

Rist og vend flasken forsiktig. Blåses jevnt ut over alle plantene.

Rovtege

(Orius majusculus)

-

Minst 5 stk/m² en gang i uken i 2-3 uker.

Rist og vend flasken forsiktig. Dryss ut i toppen av plantene, helst på etter-middagen med luftelukene lukket.

Spiser nymfer og voksne.

Ca. 15-25 °C.

Luftfuktighet: 50-80 %

Settes ut ved smittepress av voksne trips. Brukes sammen med tripsrovmidd.


Lagring: Nyttedyr er ferskvare og bør settes ut samme dag som de leveres. Tripsrovmidd og rovtege kan lagres liggende i mørke i maks. i 1-2 dager. Tripsrovmidd ved 10-15 °C og rovtege ved 8-10 °C.

Tripsrovmidd virker bare mot trips, mens rovmiddene Amblyseius montdorensis og Amblyseius swirskii virker både mot trips og mellus. A. montdorensis og A. swirskii er dyrere enn tripsrovmidd. Dersom det bare er angrep av trips og ikke mellus, er det mest aktuelt å bruke tripsrovmidd.

2015 09 07 043609
Tripsrovmidd. Pose med tripsrovmidd.
Bilde2
Voksen rovtege drysses i toppen av plantene.

Tabell 3. Nyttedyr mot spinnmidd i agurk, 18/1, 2021

For å få god virkning, må det settes ut mange nok nyttedyr. Det er oppgitt veiledende dose for agurk uten vekstlys. Antall nyttedyr må justeres etter smittepress og klima. I lysagurk er det høyere temperatur og da kreves det større doser med nyttedyr enn i agurk uten vekstlys.

Nyttedyr

Angrep

Utsett

Virkning

Klima

Merknad

Rovmidd

(Phytoseiulus persimilis)

Minst 50-100 stk/m² eller mer en gang i uken inntil angrepet er under kontroll.*

Flaskene ristes og vendes forsiktig, slik at rovmidd fordeles i hele flasken.

Rovmidd blåses ut i toppen av plantene der det er spinnmidd.

Suger ut egg, nymfer og voksne.

Tar ikke dvalehunner.

Kan ikke overleve uten spinnmidd.

Optimalt: 20-28 °C,

Luftfuktighet:75-85 %

Egg av rovmidd tørker inn ved 60 %.

Merk planter med angrep av spinnmidd, slik at du kan sette ut mange nok rovmidd på planter med spinnmidd.


Ved store angrep er rovmidd ikke effektive nok og du må sprøyte med et plantevernmiddel for å redusere smittepresset.

*Angrepet er under kontroll når du lett finner rovmidd i toppen av planta og det er lite/ingen spinnmidd eller skade på nye blad.

Lagring: Nyttedyr er ferskvare og bør settes ut på plantene samme dag som de leveres. Rovmidd kan lagres maksimalt i 1-2 dager i mørke ved 8-10 °C. Flaskene med rovmidd lagres liggende.

Gallmygg (Feltiella arcarisuga) virker også mot spinnmidd. Gallmygg er likevel mindre aktuelt mot spinnmidd fordi de ikke er effektive nok i forhold til kostnad.

Phytoseiulus persimilis kopi
Rovmidd mot spinnmidd.

Tabell 4. Nyttedyr mot agurkbladlus i agurk, 18/1, 2021

For å få god virkning, må det settes ut mange nok nyttedyr. Det er oppgitt veiledende dose for agurk uten vekstlys. Antall nyttedyr må justeres etter smittepress og klima. I lysagurk er det høyere temperatur og da kreves det større doser med nyttedyr enn i agurk uten vekstlys.

Nyttedyr

Fore-byggende

Angrep

Utsett

Virkning

Klima

Merknad

Snylteveps

(Aphidius colemani)

Ca. 1 stk/m²

hver uke eller hver 14. dag

Ca. 3 stk/m² hver uke inntil angrepet er under kontroll* og deretter hver 14. dag

Mumiene fordeles i mange små hauger på tørre skyggefulle steder på blader eller på vekstmediet.

Legger egg i bladlusa (parasittering). Bladlusa dør og svulmer opp til en mumie. Ved 20 °C kan du se mumier ca. to uker etter parasittering.

Best virkning ved temp. > 18 °C. Utviklingen stopper >30 °C.

Luftfuktighet: 50-80 %

A colemanivirker bare mot agurkbladlus og ferskenbladlus.

Gallmygg

(Aphidoletes aphidimyza)

Ca.1 stk/m²

hver 14. dag.

Lyskultur: større doser og utsett hver uke.

Ca.2-3 stk/m²

hver uke i minst 4 uker - inntil angrepet er under kontroll.*

Gallmygg settes ut i områder med bladlus. Fordel en flaske på 6 hauger som legges på motsatt side av dryppet på steinullklossen.

Leveres som pupper. Voksne klekkes, parres og legger egg i bladluskolonier. Oransje larver suger ut bladlus = brune døde bladlus.

Optimalt: 18-28 °C, Nattetemperatur må være over 12 °C for egglegging.

Luftfuktighet: > 60 %

Tar de fleste bladlus-arter.

Må ikke lagres i kjøleskap.


Ved store angrep er snylteveps og gallmygg ikke effektive nok og du må sprøyte med et plantevernmiddel for å redusere smittepresset.

*Angrepet er under kontroll når minst 90 % av bladlusene er parasittert (mumie) eller spist av gallmygg.

Lagring: Nyttedyr er ferskvare og bør settes ut samme dag som levering. Snylteveps og gallmygg kan lagres i maks. 1-2 dager i mørke. Snylteveps ved 8-10 °C og gallmygg ved 10-15 °C.

Utsnitt voksen snylteveps
Mumie. Snylteveps som klekkes fra bladlusmumie.
Blaslusmumier ASE 2011
Mumie. Snylteveps som klekkes fra bladlusmumie.
Dscn2138 3
Gallmygglarve. Døde bladlus som er spist av gallmygg.
2015 07 03 064550
Gallmygglarve. Døde bladlus som er spist av gallmygg.

Tabell 5. Nyttedyr mot mellus i agurk, 18/1, 2021

For å få god virkning, må det settes ut mange nok nyttedyr. Det er oppgitt veiledende dose for agurk uten vekstlys. Antall nyttedyr må justeres etter smittepress og klima. I lysagurk er det høyere temperatur og da kreves det større doser med nyttedyr enn i agurk uten vekstlys.

Nyttedyr

Forebyggende

Angrep

Utsett

Virkning

Klima

Merknad

Rovmidd

(Amblyseius

swirskii)

En pose per 3. plante samme uke som planting. Gjenta utsett hver 4. uke.

Samme dose som forebyggende utsett.

Ved store angrep økes dosen til en pose per 2. plante.

Heng posene slik at de ikke utsettes for direkte sol.

Spiser egg og unge nymfer av mellus og 1. nymfestadiet av trips.

>20-22 °C.

Tåler godt høye temperaturer.

Luftfuktighet: 60-90 % RF

Posene ULTI-MITE SWIRSKI skal virke bedre i tørt/varmt klima og er aktuell i lysproduksjon.

Rovmidd

Amblyseius montdorensis

Se data for

A. swirskii

Se data for

A. swirskii

Se data for

A. swirskii
Spiser egg og unge nymfer av mellus og 1. og 2. nymfestadium av trips.20-27°C. Tåler 12-18°C i kortere perioder. Luft-fuktighet: > 60-65 % RF

Snylteveps

(Encarsia

formosa)

Ca. 1,5-3 stk/m² hver 14. dag

Lyskultur: større doser og utsett hver uke.

Ca. 3-10 stk/m² hver uke inntil angrepet er under kontroll.*

Lyskultur: krever større doser.

Kort med parasitterte nymfer henges ca. 0,75 m under toppen av planten. Unngå direkte sol.

Vertsspising: dreper unge mellus-nymfer.

Parasittering: Ca. to uker etter usett endrer nymfe av veksthusmellus farge fra hvit til svart og en uke senere klekkes en ny snylteveps.

Optimum:

20 – 27 °C.

Minimum: 17 °C.

Lite lys og kort dag reduserer effektiviteten.

Best virkning ved små angrep.


*Angrepet er under kontroll når det er få/ingen voksne mellus i toppen av plantene og minst 90 % av mellusnymfene er parasitterte = svarte.

Lagring: Nyttedyrene er ferskvare og bør settes ut samme dag som de leveres. Snylteveps og rovmidd lagres maks. i 1-2 dager i mørke. Snylteveps lagres ved 8-10 °C og rovmidd ved 10-15 °C.

Nyttedyr 009
Poser med rovmidd.
Dscn4552
Kort med snylteveps. Voksen snylteveps.
Naerbilde av encarsia kopi
Kort med snylteveps. Voksen snylteveps.
Uklekt encarsia
Nymfe av veksthusmellus som er parasitter (svart).

Kilder:

Artikkelen er laget på grunnlag av egne og kollegaer sine erfaringer, data fra Koppert, Biobest og BiolineAgroSciences og boken ”Knowing and recognizing". The Biology of glasshouse pests, diseases and their natural solutions” av Sjoerd van der Ent, Markus Knapp, Johanette Klapwijk, Ed Moerman, Jeroen van Schelt, Sandra de Weert, Aleid Dik of Fritz Schulthess. Koppert Biolgical Systems. 2017.

Alle foto: NLR Viken

Ta kontakt for mer informasjon: annichen.smith.eriksen@nlr.no

Hent artikkelen som PDF: IPV mot skadedyr i agurk 2021 01 18