Med gjødselplan frå NLR får du gode råd på vegen. Vi ser heilskapen i skifta dine og gir råda du treng for auka avling, høgare kvalitet og betre lønsemd.

Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, vi har kunnskap om plantane og kjennskap til dine lokale forhold. Det gir agronomiske fortrinn til gjødselplanen din!

Bestill gjødselplan