Med gjødselplan frå NLR får du gode råd på vegen. Vi ser heilskapen i skifta dine og gir råda du treng for auka avling, høgare kvalitet og betre lønsemd. Vi tek jordprøvar, som gir innsikt og meirverdi til gjødselplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, vi har kunnskap om plantane og kjennskap til dine lokale forhold. Det gir agronomiske fortrinn til gjødselplanen din!

Bestill gjødselplan